0(0)

วิชาประวัติศาสตร์ ส23105 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

หลักสูตรรายวิชา

ประวัติศาสตร์ ส23105 มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 0.5 หน่วยกิต 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

สารบัญรายวิชา

67 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทาง ประวัติศาสตร์ ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

วิธีการทาง ประวัติศาสตร์ใน การศึกษาเรื่องราว ทางประวัติศาสตร์10:48
จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ข้อจำกัดของเรื่องราว เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ความสำคัญของการวิเคราะห์เรื่องราว เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
กรณีตัวอย่างในการศึกษาเรื่องราว เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
สื่อ PPT หน่วย1_วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ใบงานที่ 1
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทย สมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทย สมัยประชาธิปไตย

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูชำนาญการพิเศษ
0 (0 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

193 ผู้เรียน

เรียน