0(0)

วิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

  • โดย Aekkachai Suphorn
  • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

อ่านและเขียนข้อความที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

แล้วตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบแสดงความคิดเห็น เข้าใจภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้

เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถนำเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดอย่างมีวิจารณญาณและมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารตามสถานการณ์ ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและชุมชน

โดยใช้กระบวนการ อ่าน เขียน วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น นำเสนอข้อมูล ใช้ภาษาเพื่อการขอ และให้ข้อมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบแลกเปลี่ยนความรู้การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางภาษาในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และในการประกอบอาชีพในอนาคต ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้

  1. อ่านบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านและการออกเสียง เข้าใจ ตีความ สรุปความจากเรื่อง ที่อ่านได้และนำความรู้ไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ
  2. นำเสนอข้อมูล เรื่องราว รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์และเหตุการณ์หรือเรื่องทั่วไปได้

อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ

  1. นำเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ กิจกรรม ประเพณีท้องถิ่นของตนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
  2. นำเสนอความคิดเห็นที่มีต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ กิจกรรม สินค้าในท้องถิ่นของตนด้วยวิธีที่หลากหลาย

ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

  1. แสดงความคิดเห็นที่มีต่อวัฒนธรรม ประเพณี และความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
  2. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาและนำไปใช้ได้อย่างมีวิจารณญาณ
  3. ใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายในรูปแบบต่าง ๆ

 

รวมผลการเรียนรู้  7 ผลการเรียนรู้

 

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน1h

Finding the main idea?

จับใจความสำคัญเป็นหลักได้
Vocabulary
Finding the main idea
CELLS (Passage)
Worksheet

Skimming & Scanning?

-ใช้กลยุทธ์การอ่านเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Context clues?

ผลการเรียนรู้ -ชี้บ่งความหมาของคำโดยกกาววิเคราะห์บริบทแลการนิยามคำ

Sequence of events?

ผลการเรียนรู้ -เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนจากเรื่องที่อ่านได้

Cause and effect?

ผลการเรียนรู้ - ระบุสาเหตุและผลลัพธ์จากเรื่องที่อ่านได้

Culture?

ผลการเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นที่มีต่อวัฒนธรรม ประเพณี และความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา สาระสำคัญ/สาระการเรียนรู้แกนกลาง - The passive form - Paraphrasing - Research about another type of materials in clothing

Writer’s purpose

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

194 ผู้เรียน

เรียน