0(0)

วิชาภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร  การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน รู้จักการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต เข้าใจความหมายของข้อมูล จากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิและกราฟ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล ชนิดหน้าที่ของคำในประโยค ระบุลักษณะของประโยค รวบรวมและบอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย เปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพย และสุภาษิต รู้คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

สารบัญรายวิชา

15 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การอ่านออกเสียง

เรื่องที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน3:30
แบบทดสอบเรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
แบบทดสอบเรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
แบบทดสอบเรื่องที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การอ่านจับใจความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การอ่านวินิจสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคัดลายมือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การพูดในโอกาสต่างๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การใช้คำในภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การวิเคราะห์ภาษา 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การวิเคราะห์ภาษา 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การอ่านร้องแก้ว

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

12 ผู้เรียน

เรียน