0(0)

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

หลักสูตรรายวิชา

คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

รหัสวิชา  ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑                 เวลา ๖๐ ชั่วโมง         จำนวน  ๑.๕ หน่วยกิต

ออกแบบการทดลอง ทดลอง  ยกตัวอย่าง  ตระหนัก  อธิบาย  ความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ

และโครโมโซม โดยใช้แบบจำลอง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอลลีลเด่นข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์ การเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกและคำนวณอัตราส่วนจากจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก ความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรม พร้อมทั้งยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม  ประโยชน์ของความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม โดยรู้ว่าก่อนแต่งงานควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกที่อาจเกิดโรคทางพันธุกรรม การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม และผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีข้อสนับสนุน

การเกิดคลื่นและส่วนประกอบของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน  กฎการสะท้อนของแสงการเคลื่อนที่ของแสง การเกิดภาพจากกระจกเงา การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใส่ที่แตกต่างกัน การกระจายแสงของแสงขาวเมื่อผ่านปริซึม การเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนส์บาง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสงและการทำงานของทัศนอุปกรณ์ การเคลื่อนที่ของแสง การเกิดภาพของทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา ความสว่างที่มีต่อดวงตา การวัดความสว่างของแสง คุณค่าของความรู้เรื่อง ความสว่างของแสงที่มีต่อดวงตา โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะการจัดความสว่างให้เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆ

การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง  การเกิดฤดู และการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข้างขึ้น ข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์ และการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ และความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล บันทึกจัดกลุ่มข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอข้อมูลสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

 ว ๑.๓    ม.๓/๑  ม.๓/๒, ม. ๓/๓,  ม.๓/๔ ,ม. ๓/๕,  ม. ๓/๖, ม. ๓/๗,  ม. ๓/๘

 ว ๒.๓    ม.๓/๙, ม.๓/๑๐  ม.๓/๑๑, ม. ๓/๑๒,  ม.๓/๑๓ ,ม. ๓/๑๔,  ม. ๓/๑๕, ม. ๓/๑๖,

             ม. ๓/๑๗ ,ม.๓/๑๘  ม.๓/๑๙, ม. ๓/๒๐

 ว ๓.๑    ม.๓/๑  ม.๓/๒, ม. ๓/๓,  ม.๓/๔

รวมทั้งหมด    ๒๔    ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

26 บทเรียน

บทที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

1.3 การค้นพบของเมนเดลตอนที่ 200:13:40
ใบงาน เรื่อง โอกาสการเข้าคู่กันของแอลลีล
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบท้ายบท

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

93 ผู้เรียน

เรียน