0(0)

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 2 ม. 3/5

หลักสูตรรายวิชา

คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

รหัสวิชา  ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒                 เวลา ๖๐ ชั่วโมง         จำนวน  ๑.๕ หน่วยกิต

(ด้านความรู้ : K)  ศึกษา  ทดลอง  สังเกต  สืบค้น  อภิปราย และอธิบาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี การจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้แบบจำลองและสมการข้อความ กฎทรงมวล ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยาคายความร้อนจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ ปฏิกิริยาการเผาไหม้   การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้สารสนเทศ รวมทั้งเขียนสมการข้อความแสดงปฏิกิริยา ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสมโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และสารสนเทศ สมบัติทางกายภาพ คุณค่า ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน  คํานวณปริมาณที่เกี่ยวข้องโดยใช้สมการ V = IR เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมและแบบขนานจากหลักฐานเชิงประจักษ์  เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน บรรยายการทํางานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรจากข้อมูลที่รวบรวมได้ เขียนแผนภาพและต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า คํานวณพลังงานไฟฟ้าโดยใช้สมการ W = Pt รวมทั้งคํานวณค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ตระหนักในคุณค่าของการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยนําเสนอวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศที่ได้จากการสำรวจ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆ ในแหล่งที่อยู่เดียวกันที่ได้จากการสำรวจ การสร้างแบบจำลองการถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร ความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตใน โซ่อาหาร ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ สร้างแบบจําลองที่อธิบายการเกิดคลื่นและบรรยายส่วนประกอบของคลื่น อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยนําเสนอการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจําวันและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(ด้านทักษะ/กระบวนการ: P)  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะ เปรียบเทียบ อธิบาย ยกตัวอย่าง ระบุใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ บรรยาย เขียนแผนภาพ สังเกต ทดสอบ ใช้สารสนเทศ วิเคราะห์ เสนอแนวทาง ใช้เครื่องมือ สร้างแบบจำลอง แปลความหมาย คำนวณ ใช้สมการ ใช้เทอร์มอมิเตอร์ นำเสนอผล ออกแบบ  ตัดสินใจ  แก้ปัญหา และประเมินผล

(ด้านคุณลักษณะ: A)  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ตระหนัก ดูแลรักษาอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า  เหมาะสมและปลอดภัยอย่างถูกต้อง  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

 

รวมตัวชี้วัด  26  ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 1.1  ม.3/1 ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6

           มาตรฐาน ว 1.3  ม.3/9 ม.3/10  ม.3/11

มาตรฐาน ว 2.1  ม.3/1 ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5 ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8

มาตรฐาน ว 2.3  ม.3/1 ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5 ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9

สารบัญรายวิชา

26 บทเรียน

หน่วยที่ 1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี

เนื้อเรื่อง
การเกิดปฏิกิริยาเคมี00:00:00
ปฏิกิริยาเคมีรอบตัว ตอนที่ 1(มวลสาร)00:00:00
ปฏิกิริยาเคมีรอบตัว ตอนที่ 1 (การถ่ายโอนความร้อน)00:00:00
ปฏิกิริยารอบตัว(ปฏิกิริยาระหว่างกรด เบส)00:00:00
ปฏิกิริยาเคมีรอบตัว(ปฏิกิริยากรดกับโลหะและเบสกับโลหะ)00:00:00
ปฏิกิริยาเคมีรอบตัว(การเกิดสนิมเหล็ก)13:09
ผลของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิต00:00:00
วัสดุผสม00:00:00
พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ00:00:00

บทที่ 3 ระบบนิเวศ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

19 รายวิชา

151 ผู้เรียน

เรียน