0(0)

วิชาศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) ม.4/9

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ /  รายวิชาพื้นฐาน รหัส ศ 31101  วิชา  ศิลปะ1 (สาระทัศศิลป์)

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1  / เวลาเรียน  2 ชั่วโมง ( 2ชั่วโมง/สัปดาห์)                               จำนวน  1  หน่วยกิต

                                                                  

          ศึกษา ( เนื้อหารายวิชา)  K ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย เกี่ยวกับ การใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบต่างๆ บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์

โดยใช้ (วิธีการสอน/ทักษะ) P โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์  วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก โดยใช้กระบวนการอภิปรายเพื่อสรุปความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่อทัศนศิลป์ในสังคม วิเคราะห์  โดยการใช้กิจกรรมการคิดวิเคราะห์ การออกแบบ การบรรยาย การเปรียบเทียบ ฝึกทักษะ สร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อให้เกิด  (สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในรายวิชานั้นๆ) A,  C    เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

(เพิ่มเติมต่อท้ายด้วย คุณลักษณะตามหลักสูตรมาตรฐานสากลและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21) ดังนี้ …ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและ จิตสาธารณะ (Public Service)  บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

1.1  ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม.4-6/5   ม.4-6/6   ม.4-6/7  ม.4-6/8          ม.4-6/10   ม.4-6/11

1.2   ม.4-6/1     ม.4-6/2     ม.4-6/3                    รวมทั้งหมด   13  ตัวชี้วัด

      

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน

-ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ?

-ทัศนธาตุ -หลักการออกแบบ -ประเภทของงานออกแบบ -ศัพท์ทางทัศนศิลป์
ใบงานเรื่อง ทัศนธาตุ
-ทัศนธาตุ
-หลักการออกแบบ
-ประเภทของงานออกแบบ
-ศัพท์ทางทัศนศิลป์
แบบทดสอบเรื่อง ทัศนธาตุ

รูปแบบงานทัศนศิลป์ตะวันออก?

-รูปแบบงานทัศนศิลป์ -รูปแบบงานทัศนศิลป์ตะวันออก -อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีต่องานทัศนศิลป์

การแสดงออกทางทัศนศิลป์ของศิลปิน?

-ศิลปินทางทัศนศิลป์สาขาจิตรกรรม -ศิลปินทางทัศนศิลป์สาขาประติมากรรม -ศิลปินทางทัศนศิลป์สาขาภาพพิมพ์

การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์?

-การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม -การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ประเภทประติมากรรม -การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ประเภทการ์ตูน -การนำงานทัศนศิลป์ไปใช้

ศิลป์วิจารณ์?

-ความหมายและความสำคัญของการวิจารณ์ศิลปะ -เครื่องมือในการวิจารณ์ศิลปะ -ทฤษฎีศิลปะประกอบการวิจารณ์ศิลปะ -ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

259 ผู้เรียน

เรียน