0(0)

วิชาศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                            รายวิชาพื้นฐาน

รหัส……ศ 31102  วิชา…………….                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่…4….ภาคเรียนที่ 2

เวลาเรียน …2….. ชั่วโมง (…2…..ชั่วโมง/สัปดาห์)                     จำนวน …1…. หน่วยกิต

                                                                  

          ศึกษา ( เนื้อหารายวิชา)……………….. K ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในการสื่อความหมายในรูปแบบต่างๆ บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานศิลปวิจารณ์   โดยใช้กระบวนการ วิเคราะห์  โดยการใช้กิจกรรมการคิดวิเคราะห์ การออกแบบ การบรรยาย การเปรียบเทียบ การวิจารณ์งานศิลปะฝึกทักษะ สร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์

โดยใช้ (วิธีการสอน/ทักษะ) ………………………..P โดยการใช้กิจกรรมการคิดวิเคราะห์ การออกแบบ การบรรยาย การเปรียบเทียบ การวิจารณ์ ฝึกทักษะ สร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์

เพื่อให้เกิด ( สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในรายวิชานั้นๆ)………A,  C เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  ท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล

.(เพิ่มเติมต่อท้ายด้วย คุณลักษณะตามหลักสูตรมาตรฐานสากลและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21) ดังนี้ …ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน (Hypothesis Formulation)การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้

ศ 1.1  ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม.4-6/5   ม.4-6/6   ม.4-6/7  ม.4-6/8              ม.4-6/10   ม.4-6/11

ศ 1.2   ม.4-6/1     ม.4-6/2     ม.4-6/3

รวม……13…..ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

หน่วยที่4 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์?

1.การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม 2.การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทประติมากรรม 3.การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทการ์ตูน 4.การนำงานทัศนศิลป์ไปใช้

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

18 รายวิชา

260 ผู้เรียน

เรียน