5.00(3)

วิชาสังคมศึกษา 1 ส21101 ม.1/7

สารบัญรายวิชา

55 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเวลาโลก?

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ส 5.1 ม.1/2 อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบ วันเวลาของโลก
เรื่องที่ 1 เครื่องมือสำคัญทางภูมิศาสตร์6:02
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย
ลูกโลก
แผนที่
เข็มทิศ
รูปถ่ายทางอากาศ
ภาพจากดาวเทียม
 เครื่องมืออื่นๆ แผนภูมิ   
ทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์
ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS)
รูปแบบการนำเสนอข้อมูลภูมิศาสตร์
เรื่องที่ 2 การแบ่งเขตเวลาของโลก5:57
ความสำคัญของการแบ่งเวลา 
เส้นเมริเดียนกับการกำหนดเขตเวลา 
การกำหนดเขตภาคเวลา
เวลามาตรฐาน
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 2
การมอบหมายงาน
แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เครื่องมือทางภูมิสาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทวีปเอเชีย?

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่และ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ม.1/1 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดำเนิน ชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ม.1/1 สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีป ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ม.1/2 วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อทำเลที่ตั้งของ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย?

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ส 5.1 ม.1/1 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ ดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน ส 5.2 ม.1/1 สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ส 5.2 ม.1/2 วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อทำเลที่ตั้งของ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการระวังภัย?

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 5.1 ม. 1/3 วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ และผลกระทบในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ ดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน 5.2 ม.1/4 วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนียที่ยั่งยืน

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

209 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 3 Ratings

5
3 การให้คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เด็กชายวิทวัส ศรีบุญเรือง

ส่งดาว

เรียน