0(0)

วิชาสังคมศึกษา 3 (ภูมิศาสตร์) ส32101 ม.5/8

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 รายวิชาสังคมศึกษา 3 (ภูมิศาสตร์)  รหัสวิชา ส32101  วิชาพื้นฐาน                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่  1  เวลารวม 20  ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาเรื่อง การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และนำภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิตของท้องถิ่น ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา กฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้องและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ วิเคราะห์แนวทางและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการให้ประสบการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่ประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว สถานการณ์ หรือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนได้ฝึกการสังเกต ตอบคำถามและหาแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งและใช้วิธีการที่เหมาะ                  การศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

สารบัญรายวิชา

67 บทเรียน

บทที่ 1 แผนที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ?

ส 5.1 วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกและเป็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์8:25
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ52:44
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์1:01:40
เรื่องของเส้น7:35
สื่อ PPT 1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สื่อ PPT เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 2
แบบทดสอบ บทที่ 1

บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ?

วิเคราะห์สถานการณ์และสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในภูมิภาคต่าง ๆของโลก

บทที่ 3 ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน?

วิเคราะห์สถานการณ์และสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในภูมิภาคต่าง ๆของโลก

บทที่ 4 ภัยพิบัติธรรมชาติ?

1.วิเคราะห์สถานการณ์และสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในภูมิภาคต่าง ๆของโลก 2.ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากฏหมาย และนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้องและ การประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

บทที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม?

ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากฏหมาย และนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้องและ การประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
5.00 (2 การให้คะแนน)

15 รายวิชา

482 ผู้เรียน

เรียน