0(0)

วิชาสังคมศึกษา 4 (ภูมิศาสตร์) ส32102 ภาคเรียนที่ 2 ม.5/6

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 รายวิชาสังคมศึกษา 4 (ภูมิศาสตร์)  รหัสวิชา ส32102 วิชาพื้นฐาน                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่  2 เวลารวม 20  ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาเรื่อง การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และนำภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิตของท้องถิ่น ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา กฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้องและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ วิเคราะห์แนวทางและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการให้ประสบการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่ประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว สถานการณ์ หรือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนได้ฝึกการสังเกต ตอบคำถามและหาแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งและใช้วิธีการที่เหมาะ การศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

สารบัญรายวิชา

38 บทเรียน

บทที่ 3 ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน?

วิเคราะห์สถานการณ์และสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในภูมิภาคต่าง ๆของโลก
ประชากรโลก37:22
ภูมิศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงประชากร00:20:42
การกระจายของประชากรโลก00:20:31
การตั้งถิ่นฐาน20:31
สื่อ PPT เรื่องการตั้งถิ่นฐาน
การเปลี่ยนแปลงประชากรโลก20:43
สื่อ PPT เรื่องโครงสร้างประชากรโลก
สื่อ PPT เรื่องประชากรโลก
สื่อ PPT เรื่องการเปลี่ยนแปลงประชากรโลก
สื่อ PPT เรื่องการกระจายของประชากรโลก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 120:15
ใบงานที่ 7
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 200:00:00
ใบงานที่ 6
ใบงานที่ 8
แบบทดสอบ บทที่ 3

บทที่ 4 ภัยพิบัติธรรมชาติ?

1.วิเคราะห์สถานการณ์และสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในภูมิภาคต่าง ๆของโลก 2.ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากฏหมาย และนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้องและ การประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

บทที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม?

ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากฏหมาย และนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้องและ การประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
5.00 (2 การให้คะแนน)

22 รายวิชา

610 ผู้เรียน

เรียน