0(0)

วิชาสังคมศึกษา 5 (เศรษฐศาสตร์) ส33101 ม.6/5

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 วิชาสังคมศึกษา 5 (เศรษฐศาสตร์)  รหัสวิชา ส33101   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ศึกษาเรื่อง หลักเศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ ศึกษาระบบสหกรณ์ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอ

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ อธิบายบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ

โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่ประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนได้ฝึกการสังเกต ตอบคำถาม หาแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม                  เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของการศึกษาเศรษฐศาสตร์                     เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศให้รุ่งเรือง

 

รหัสตัวชี้วัด

ส 3.1     ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4

ส 3.2     ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3

รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด

 

สารบัญรายวิชา

53 บทเรียน

หน่วยที่ 1 หลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ?

1. ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน 2. ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 3. การกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ 4. บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา 5. การกำหนดค่าจ้าง อัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์13:30
ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน10:11
ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน
การกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ21:43
การกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ
บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา
การกำหนดค่าจ้าง อัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยเศรษฐกิจ21:22
ระบบเศรษฐกิจ ต้มยำกุ้ง11:14
ตลาดในระบบเศรษฐกิจ18:55
การมอบหมายงาน
การมอบหมายงาน
ใบงานที่ 1
ใบงานที่  2
แบบทดสอบเก็บคะแนน หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง?

1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว 2. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และบริการ 3. การพัฒนาประเทศที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน 4. ปัญหาการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา โดยการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วยที่ 3 สหกรณ์?

1. วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย 2. ความหมาย ความสำคัญ และหลักการของระบบสหกรณ์ 3. ความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ 4. ประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย

หน่วยที่ 4 ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน และแนวทางแก้ไข?

1. ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน 2. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 3. ตัวอย่างของการรวมกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน

หน่วยที่ 5 การเงิน การคลัง?

1. การเงินและสถาบันทางการเงิน 2. การคลัง 3. นโยบายการเงินและการคลังในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ

หน่วยที่ 6 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
5.00 (2 การให้คะแนน)

15 รายวิชา

482 ผู้เรียน

เรียน