0(0)

วิชาสุขศึกษา พ21103 ชั้น ม. 1/6 เทอม 2

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาหลักการเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย ปัญหาที่เกิดจากการภาวะโภชนาการ เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย วิธีควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิธีสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด อาการของผู้ติดสารเสพติด การป้องกันการติดสารเสพติด ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก  สารเสพติด

เพื่อให้เห็นคุณค่าและทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานตัวชี้วัด

พ 4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4

พ 5.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4

เกี่ยวกับผู้สอน

นายวรศิษฎ์ ชุมนุมราษฎร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพรเจริญวิทยา
0 (0 การให้คะแนน)

36 รายวิชา

95 ผู้เรียน

เรียน