0(0)

วิชาสุขศึกษา พ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

หลักสูตรรายวิชา

วิชาสุขศึกษา  รหัสวิชา พ 22101  จำนวน 0.5  หน่วยกิต  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

สารบัญรายวิชา

25 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เติบโตตามวัย

การเจริญเติบโตและพัฒนาการ5:12
ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
สื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัยรุ่น วัยวุ่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เพศพิศวง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หญิงชายเท่าเทียมกัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ปลอดภัยไว้ก่อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บริการดี ชีวิตดี มีคุณภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สุขภาพดีกับเทคโนโลยี

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

72 ผู้เรียน

เรียน