0(0)

วิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 (วิชาเพิ่มเติม ม. 4/7 – 4/8 )

หลักสูตรรายวิชา

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเหตุการณ์สำคัญของไทยและในภูมิภาคต่างๆที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของโลก  เหตุการณ์สำคัญในประเทศไทย  เหตุการณ์ข่าวในชีวิตประจำวัน กฏหมายเบื้องต้น เหตุการณ์ข่าวโลกปัจจุบัน  เกิดการคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา  และมีทักษะในศตวรรษที่ 21

สารบัญรายวิชา

หน่วยที่ 1พัฒนาการของมนุษยชาติ?

1. การแบ่งยุคประวัติศาสตร์ 2. สงครามโลกครั้งที่ 1 3.สงครามโลกครั้งที่ 2 4. สงครามเย็น 5. โลกยุคหลังสงคราม

หน่วยที่ 2 องค์การนานาประเทศ?

1. NATO CENTO SEATO WARSAWPACT 2. NAFTA AFTA ASEAN APEC OPEC EU 3. องค์การสันนิบาตชาติ 4. องค์การสหประชาชาติ

หน่วยที่ 3 เหตุการณ์บ้านเมืองของไทย?

1. ข่าว / เหตุการณ์สำคัญในประเทศไทย 2. กกหมายเบื้องต้น

หน่วยที่ 4 เหตุการณ์สำคัญในปัจจุบัน?

1. สรุปประเด็นข่าวเหตุการณ์สำคัญของโลก

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

39 รายวิชา

560 ผู้เรียน

เรียน