0(0)

วิชาแนะแนว ม. 5/4

  • กลุ่มสาระวิชา/ระดับชั้น กิจกรรม
  • ลงทะเบียนแล้ว 3
  • อัปเดตล่าสุด กรกฎาคม 4, 2021

หลักสูตรรายวิชา

กิจกรรมแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งในด้านการศึกษาและอาชีพ ส่วนตัวและสังคม อีกทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต สามารถปรับตนและดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์และเป็นสุข การจัดกิจกรรมแนะแนว มีขอบข่ายการจัดกิจกรรม 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม ซึ่งการจัดกิจกรรมแต่ละด้านจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ดังนี้
1. ด้านการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ รู้จัก แสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวิธีการเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม
2. ด้านอาชีพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเองในทุกด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพ อย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ
3. ด้านส่วนตัวและสังคม ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีทักษะชีวิต และสามารถปรับตัว ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นประโยชน์และมีความสุขดังนั้น การจัดกิจกรรมแนะแนวจึงจำเป็นต้องจัดให้กับนักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง ในทุกระดับชั้น และมีการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

หน่วยการเรียยนรู้ที่ 1 แนะแนวการศึกษาและเรียนต่อ

งานแนะแนวด้านการศึกษา / อาชีพ / ส่วนตัว
การวางแผนชีวิต

หน่วยการเรียยนรู้ที่ 2 การปรับตัวให้เข้ากับสังคม

หน่วยการเรียยนรู้ที่ 3 คุณค่าของชีวิต

หน่วยการเรียยนรู้ที่ 4 การพัฒนาชีวิตคิดแง่บวก

หน่วยการเรียยนรู้ที่ 5 สร้างภูมิคุ้มกัน เก่งดีมีสุข

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

15 รายวิชา

243 ผู้เรียน

เรียน