0(0)

วิชา บาสเกตบอล พ23104 ม. 3/1 เทอม 2

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬา
บาสเกตบอล การจัดการแข่งขนั เรียนรู้กฏกติกา และข้อตกลงของกีฬาพื้นเมืองของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซี่ยน
โดยศึกษาทักษะเบื้ืองต้นของกีฬาบาสเกตบอลการยืนท่าเตรียม การส่งลูกการรับลูกการเลี้ยงลูก
การรับลูกกระดอน วิธีการเล่นในตำแหน่งต่างๆ ท้งในขณะเปลี่ยนผู้เล้น ฝ่ายรับและฝ่ายรุกการเล่นทีมอย่าง
ถูกต้องกติกาการแข่งขันบาสเกตบอล เพื่อให้เข้าใจประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอลการดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาบาสเกตบอล ทักษะเบื้องต้นของกีฬาบาสเกตบอลการยืนท่าเตรียม การส่งลูกการรับลูกการเลี้ยงลูกการรับ  ลูกกระดอน วิธีการเล่นในตำแหน่งต่างๆทั้งในขณะเปลี่ยนผู้เล่น ฝ่ายรับและฝ่ายรุกการเล่นเป็นทีม

ตัวชี้วัด
พ. ๓.๑ ม ๓/๑ พ. ๓.๑ ม ๓/๓
พ. ๓.๒ ม ๓/๓ พ. ๓.๒ ม ๓/๔ พ. ๓.๒ ม ๓/๕
พ. ๔.๑ ม ๓/๕
รวม ๖ ตัวชี้วัด

เกี่ยวกับผู้สอน

นายวรศิษฎ์ ชุมนุมราษฎร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพรเจริญวิทยา
0 (0 การให้คะแนน)

36 รายวิชา

95 ผู้เรียน

เรียน