0(0)

วิชา บาสเกตบอล ม.3/4

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชาบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รหัสวิชา  พ23102 บาสเกตบอล                    จำนวน  20  ชั่วโมง

    จำนวน 0.5 หน่วยกิต                                                            เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

                ศึกษาความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล ทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเล่นบาสเกตบอล ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล การับ-ส่งลูกบาสเกตบอล การยิงประตูเพื่อทำคะแนน การป้องกัน

การเล่นเกมรุก การอบอุ่นร่างกายก่อนการฝึก การพัฒนาสมรรถภาพกล้ามเนื้อด้วยการยกน้ำหนักและการตัดสิน

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฎิบัติกีฬาบาสเกตบอล ทั้งทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเล่นบาสเกตบอล ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล ทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเล่นบาสเกตบอล ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล ทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอล ทักษะการยิงประตูเพื่อทำคะแนน ทักษะการป้องกัน ทักษะการเล่นเกมรุก ทักษะการอบอุ่นร่างกายก่อนการฝึก ทักษะการพัฒนาสมรรถภาพกล้ามเนื้อด้วยการยกน้ำหนัก ทักษะการตัดสินและมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับบาสเกตบอล

เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกำลังกายตามความถนัดและความสนใจ และนำทักษะกีฬาบาสเกตบอลไปใช้ในการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพต่อไป

ผลการเรียนรู้

  1. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล
  2. รู้และเข้าใจและปฏิบัติตามกฎ กติกาและการตัดสินของกีฬาบาสเกตบอล
  3. มีทักษะพื้นฐานในการเล่นและการเคลื่อนไหวในกีฬาบาสเกตบอล
  4. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝ่ายรุกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  5. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝ่ายรับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  6. เห็นความสำคัญของการอบอุ่นร่างกายและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  7. รู้และเข้าใจสมรรถภาพของกล้ามเนื้อและสามารถบริหารได้อย่างถูกต้อง

 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้

เกี่ยวกับผู้สอน

นายวรศิษฎ์ ชุมนุมราษฎร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพรเจริญวิทยา
0 (0 การให้คะแนน)

18 รายวิชา

93 ผู้เรียน

เรียน