0(0)

วิชา ศิลปะ (ทัศนศิลป์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หลักสูตรรายวิชา

กลุ่มสาระ ศิลปะ                                                                                                                   วิชาพื้นฐาน
รายวิชา ศิลปะ 1                                                                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รหัสวิชา ศ 21101                                                                                       เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียนที่ 1
คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ การสร้างสรรค์งานศิลปะโดยเน้นหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์   ปฏิบัติงานวาดภาพทัศนียภาพให้เห็นระยะไกล –ใกล้  เพื่อสื่อความคิด และจินตนาการ ความรู้สึกประทับใจต่องานทัศนศิลป์ของท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบันเปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากลโดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่น
ศึกษาเพื่อให้มีความรู้เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี การร้อง  และเครื่องดนตรีจากวัฒนธรรมต่างๆ  ปฏิบัติการร้องเพลงที่หลากหลายรูปแบบ    การจัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ
ศึกษาเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับท่าทางเคลื่อนไหวที่แสดงสื่อทางอารมณ์  ระบำเบ็ดเตล็ด รำวงมาตรฐาน   การปฏิบัติของผู้แสดงและผู้ชม  ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ  อิทธิพลทางการแสดง นาฏยศัพท์ทางการแสดง  เพื่อให้เกิดการตระหนักในคุณค่า รักและภาคภูมิใจ  ประทับใจในศิลปวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

รหัสตัวชี้วัด
ศ 1.1  ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3   ศ 1.2  ม. 1/1
ศ 2.1  ม. 1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม 1.4    ศ 2.2  ม. 1/1   ศ 3.1 ม.1/1, ม.1/2,
ศ 3.2  ม.1/1
รวม    12  ตัวชี้วัด

กลุ่มสาระ ศิลปะ                                                                                                                     วิชาพื้นฐาน
รายวิชา ศิลปะ 2                                                                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รหัสวิชา ศ 21102                                                                                       เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียนที่ 2
                                                                       คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเพื่อให้เข้าใจการจัดองค์ประกอบในงานประติมากรรม  การสร้างสรรค์งานประติมากรรมแบบนูนต่ำ  นูนสูง  ลอยตัว และประติมากรรมสื่อผสม การเก็บรวบรวมผลงานประติมากรรม  การออกแบบรูปภาพ  สัญลักษณ์หรืองานกราฟิกแบบต่างๆ และสามารถประเมินรูปแบบงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่นได้  มีความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะ     เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล อย่างอิสระ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ศึกษารูปแบบอารมณ์ของบทเพลง  จังหวะ  ความดัง-เบา ความแตกต่างของอารมณ์เพลง สามารถนำเสนอบทเพลงที่ตนชื่นชอบได้  ประเมินคุณภาพของบทเพลงด้านเนื้อหา  ด้านเสียง  ด้านองค์ประกอบของดนตรีอย่างเข้าใจ  รู้จักการบำรุงรักษา  การใช้เครื่องดนตรีแต่ละประเภท  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
ศึกษาเพื่อให้เข้าใจรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง  นาฏศิลป์นานาชาติ เข้าใจทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ในการจัดการแสดง  ประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย  ความสามัคคีกันในหมู่คณะ

รหัสตัวชี้วัด
ศ 1.1  ม. 1/4, ม. 1/5, ม. 1/6   ศ 1.2  ม. 1/2, ม. 1.3
ศ 2.1  ม. 1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม 1.8 , ม 1.9     ศ 2.2  ม. 1/2   ศ 3.1 ม.1/3, ม.1/4,ม.1/5
ศ 3.2  ม.1/2
รวม    15  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

32 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานทัศศิลป์?

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ศ 1.1 ม.1/1 บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้เรื่อง ทัศนธาตุ สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นผลงานที่มีความละเอียด สวยงาม 3 สาระการเรียนรู้ 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง - ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 1) ความหมายของศิลปะและทัศนศิลป์ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ 3) ประเภทของงานทัศนศิลป์ 4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 4.2 ความสามารถในการคิด 1) ทักษะการวิเคราะห์ 2) ทักษะการจำแนกประเภท 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 6 ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ 7 การวัดและการประเมินผล 7.1 การประเมินก่อนเรียน - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทัศนศิลป์ 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ 2) ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง ประเภทของงานทัศนศิลป์ 3) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 4) ประเมินการนำเสนอผลงาน 5) สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 6) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 7) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7.3 การประเมินหลังเรียน - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทัศนศิลป์ 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) - ตรวจหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์
เเบบทดสอบ เรื่องที่่ 1 เรื่องศิลปะทัศนศิลป์
เรื่องที่ 2 ประเภทของงานทัศนศิลป์
เรื่องที่ 1 ศิลปะทัศนศิลป์
เรื่องที่ 3 สิ่งเเวดล้อมเเละงานทัศนศิลป์
การมอบหมายงาน ใบงานที่ 1

หน่วยที่ 2 ทัศนธาตุ?

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ศ 1.1 ม.1/1 บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้เรื่อง ทัศนธาตุ 2 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด ทัศนธาตุเป็นส่วนประกอบการมองเห็นหรือสิ่งที่เป็นปัจจัยการเห็นในงานทัศนศิลป์ จะปรากฏทั้งในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถบรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมได้ โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ 3 สาระการเรียนรู้ 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง - ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 1) องค์ประกอบของทัศนธาตุ 2) การจัดองค์ประกอบศิลป์ 4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 4.2 ความสามารถในการคิด 1) ทักษะการวิเคราะห์ 2) ทักษะการจำแนกประเภท 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 6 ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) รายงาน เรื่อง ทัศนธาตุ 7 การวัดและการประเมินผล 7.1 การประเมินก่อนเรียน - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทัศนธาตุ 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง เส้นแบบต่างๆ 2) ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง องค์ประกอบย่อยของทัศนธาตุ 3) ตรวจใบงานที่ 2.3 เรื่อง หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 4) ตรวจใบงานที่ 2.4 เรื่อง สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 5) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 6) ประเมินการนำเสนอผลงาน 7) สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 8) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 9) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7.3 การประเมินหลังเรียน - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทัศนธาตุ 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) - ตรวจรายงาน เรื่อง ทัศนธาตุ

หน่วยที่ 3 การออกเเบบงานทัศนศิลป์?

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ศ 1.1 ม.1/2 ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และความ สมดุล 2 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด การออกแบบเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักการออกแบบ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีความสวยงาม สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ 3 สาระการเรียนรู้ 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง - ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น - ความหมายและความสำคัญของการออกแบบงานทัศนศิลป์ 4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 4.2 ความสามารถในการคิด - ทักษะการเปรียบเทียบ 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 6 ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ผลงานการออกแบบภาพวาดสถานที่ที่ฉันประทับใจ 7 การวัดและการประเมินผล 7.1 การประเมินก่อนเรียน - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การออกแบบงานทัศนศิลป์ 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของการออกแบบ 2) ตรวจใบงานที่ 3.2 เรื่อง หลักสำคัญของการออกแบบ 3) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 4) ประเมินการนำเสนอผลงาน 5) สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 6) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 7) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7.3 การประเมินหลังเรียน - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การออกแบบงานทัศนศิลป์ 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) - ตรวจผลงานการออกแบบภาพวาดสถานที่ที่ฉันประทับใจ

หน่วยที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสี?

1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ศ 1.1 ม.1/3 วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติ 2 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด การวาดภาพระบายสีนั้น ผู้วาดจะต้องรู้วิธีใช้และเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี ตลอดจนแนวทางพื้นฐานในการวาดภาพระบายสี 3 สาระการเรียนรู้ 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง - หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 1) ความเป็นมาและแนวทางปฏิบัติในการวาดภาพระบายสี 2) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี 4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 4.2 ความสามารถในการคิด - ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 6 ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 1. การสาธิตวิธีใช้และเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี (ชิ้นงานที่ 1) 2. การวาดภาพระบายสีหุ่นนิ่ง (ชิ้นงานที่ 2)

หน่วยที่ 5 หลักการวาดภาพทัศนียภาพ?

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ศ 1.1 ม.1/3 วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติ 2 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด การวาดภาพแสดงทัศนียภาพเป็นเทคนิคการวาดภาพที่แสดงระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติ ซึ่งผู้วาดจะต้องรู้หลักและวิธีการวาด เพื่อให้ภาพถ่ายทอดความประทับใจผ่านภาพออกมาได้อย่างสวยงาม สมจริง อีกทั้งต้องมีทักษะในการใช้และเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสีด้วย 3 สาระการเรียนรู้ 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง - หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 4.2 ความสามารถในการคิด - ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 6 ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) การวาดภาพระบายสีภาพแสดงทัศนียภาพ 7 การวัดและการประเมินผล 7.1 การประเมินก่อนเรียน - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) ตรวจใบงานที่ 5.1 เรื่อง การสร้างความลึกลวงตา 2) ตรวจใบงานที่ 5.2 เรื่อง การวาดเส้นแสดงทัศนียภาพ 3) ตรวจใบงานที่ 5.3 เรื่อง การวาดภาพทิวทัศน์ที่แสดงทัศนียภาพ 4) ตรวจใบงานที่ 5.4 เรื่อง การวาดภาพคนที่แสดงทัศนียภาพ 5) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 6) ประเมินการนำเสนอผลงาน 7) สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 8) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 9) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7.3 การประเมินหลังเรียน - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) - ตรวจผลงานการวาดภาพระบายสีภาพแสดงทัศนียภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานปั้นเเละงานสื่อผสม?

1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ศ 1.1 ม.1/4 รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว 3 มิติ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน 2 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด การสร้างสรรค์งานปั้นและงานสื่อผสมจะต้องเข้าใจขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติและจัดแสดงผลงานตามขั้นตอน เพื่อให้สามารถจัดแสดงผลงานได้ตรงตามจินตนาการ และเป็นเรื่องที่ประทับใจของผู้ชม 3 สาระการเรียนรู้ 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง - เอกภาพและความกลมกลืนของเรื่องราวในงานปั้นหรืองานสื่อผสม 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 4.2 ความสามารถในการคิด - ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 6 ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) การสร้างสรรค์และจัดแสดงผลงานปั้นหรือผลงานสื่อผสมเป็นเรื่องราว 3 มิติ 7 การวัดและการประเมินผล 7.1 การประเมินก่อนเรียน - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง งานปั้นและงานสื่อผสม 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) ตรวจใบงานที่ 6.1 เรื่อง งานปั้นและงานสื่อผสม 2) ตรวจใบงานที่ 6.2 เรื่อง สนุกกับงานปั้น 3) ตรวจใบงานที่ 6.3 เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม 4) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 5) ประเมินการนำเสนอผลงาน 6) สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 7) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 8) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7.3 การประเมินหลังเรียน - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง งานปั้นและงานสื่อผสม 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) - ตรวจการสร้างสรรค์และจัดแสดงผลงานปั้นหรือผลงานสื่อผสมเป็นเรื่องราว 3 มิติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การออกเเบบรูปภาพ สัญลักษณ์ เเลงานกราฟฟิก?

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ศ 1.1 ม.1/5 ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอื่นๆ ในการนำเสนอความคิดและข้อมูล 2 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ และงานกราฟิก ผู้ออกแบบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการ วิธีการออกแบบ มีทักษะในการทำงาน และมีความคิดสร้างสรรค์ 3 สาระการเรียนรู้ 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง - การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรืองานกราฟิก 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 4.2 ความสามารถในการคิด - ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 6 ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) การออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในโรงเรียน 7 การวัดและการประเมินผล 7.1 การประเมินก่อนเรียน - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ และงานกราฟิก 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) ตรวจใบงานที่ 7.1 เรื่อง การออกแบบรูปภาพ 2) ตรวจใบงานที่ 7.2 เรื่อง การวิเคราะห์สัญลักษณ์ 3) ตรวจใบงานที่ 7.3 เรื่อง การออกแบบสัญลักษณ์ 4) ตรวจใบงานที่ 7.4 เรื่อง การออกแบบงานกราฟิก 5) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 6) ประเมินการนำเสนอผลงาน 7) สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 8) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 9) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7.3 การประเมินหลังเรียน - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ และงานกราฟิก 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) - ตรวจผลงานโปสเตอร์รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในโรงเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หลักการประเมินงานทัศนศิลป์?

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ศ 1.1 ม.1/6 ประเมินงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดให้ 2 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด การประเมินงานทัศนศิลป์นั้น มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ประเมินจะต้องยึดหลักเกณฑ์ประเมินผลงาน ทัศนศิลป์ เพื่อให้ประเมินผลงานได้อย่างเหมาะสม 3 สาระการเรียนรู้ 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง - การประเมินงานทัศนศิลป์ 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 4.2 ความสามารถในการคิด - ทักษะการประเมิน 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 6 ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) รายงานการประเมินผลงานทัศนศิลป์ที่ชื่นชอบ 7 การวัดและการประเมินผล 7.1 การประเมินก่อนเรียน - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง หลักการประเมินงานทัศนศิลป์ 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) ตรวจใบงานที่ 8.1 เรื่อง หลักการประเมินงานทัศนศิลป์ 2) ตรวจใบงานที่ 8.2 เรื่อง การประเมินงานทัศนศิลป์ 3) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 4) ประเมินการนำเสนอผลงาน 5) สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 6) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 7) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7.3 การประเมินหลังเรียน - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง หลักการประเมินงานทัศนศิลป์ 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) - ตรวจรายงานการประเมินผลงานทัศนศิลป์ที่ชื่นชอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ทัศนศิลป์ของชาติเเละท้องถิ่น?

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ศ 1.2 ม.1/1 ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเองจากอดีต จนถึงปัจจุบัน ม.1/2 ระบุและเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่างๆ ในประเทศไทย 2 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด งานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นในภาคต่างๆ ของประเทศไทยมีลักษณะและรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 สาระการเรียนรู้ 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 1) ลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่น 2) งานทัศนศิลป์ภาคต่างๆ ในประเทศไทย 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 4.2 ความสามารถในการคิด 1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 2) ทักษะการเปรียบเทียบ 3) ทักษะการจัดกลุ่ม 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 4. รักความเป็นไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยเเละสากล

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

19 ผู้เรียน

เรียน