0(0)

วิทยาการคำนวณ ม.5/5

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาการนำความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แก้ปัญหา กับชีวิตจริง การเพิ่มมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์การเก็บข้อมูลและการจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อม กับการประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติการประมวลผลข้อมูล และเครื่องมือ การทำข้อมูลให้เป็นภาพ (data visualization) เช่น bar chart, scatter, histogram
อธิบาย อภิปราย ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ ในการการประมวลผลข้อมูลและการทำข้อมูลให้เป็นภาพ (data visualization) เช่น bar chart, scatter, histogram เป็นต้น

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่างๆ และความรู้จากศาสตร์อื่น มาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคมวัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัย มีจริยธรรม ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิตและเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา  มีทักษะในศตวรรษที่ 21  และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน  (Hypothesis Formulation)  การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Communication ) การบริการสังคมและ จิตสาธารณะ (Pubic Service )  บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ว 4.2  ม.5/1   เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

รวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูลและใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

บทที่ 1 ข้อมูล

ข้อมูลมีคุณค่า6:03
รู้จักกับวิทยาการข้อมูล6:06
แนวคิดเชิงออกแบบ
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 1 ข้อมูล
แบบทดสอบที่ 1

บทที่่ 2 การสำรวจ และการรวบรวมข้อมูล

บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4 การทำข้อมูลให้เป็นภาพ

เกี่ยวกับผู้สอน

2.50 (4 การให้คะแนน)

17 รายวิชา

264 ผู้เรียน

เรียน