0(0)

วิทยาการคำนวณ ม.6/7

หลักสูตรรายวิชา

        ศึกษาวิธีการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูล เช่น การเขียน บล็อก อัปโหลดวิดีโอ ภาพอินโฟกราฟิก การนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย เช่น ระมัดระวังผลกระทบที่ตามมา เมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูล ไม่สร้าง ความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเกิดใหม่แนวโน้มในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน อาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการ ดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรมอธิบาย อภิปราย ผลกระทบการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเกิดใหม่แนวโน้มในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับชีวิตประจ าวัน และฝึกปฏิบัติทักษะการเขียน บล็อก อัปโหลดวิดีโอ ภาพอินโฟกราฟิก
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่างๆ และความรู้จากศาสตร์อื่นมาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัย มีจริยธรรม ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิต และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  และให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา  มีทักษะในศตวรรษที่ 21  และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน  (Hypothesis Formulation)  การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Communication ) การบริการสังคมและ จิตสาธารณะ (Pubic Service )  บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ว 4.2  ม.6/1
 รวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูลและใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

บทที่ 1 การแบ่งปันข้อมูล

วิดีโอ เรื่องการแบ่งปันข้อมูล10:52
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การแบ่งปันข้อมูล
แบบทดสอบที่ 1 ข้อสอบ 10 ข้อ 10 คะแนน 10 นาที

บทที่ 2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

บทที่ 3 พลเมืองดิจิทัล

บทที่ 4 อาชีพในยุคดิจิทัล

เกี่ยวกับผู้สอน

วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
5.00 (1 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

164 ผู้เรียน

เรียน