0(0)

วิทยาการคำนวณ ม.6

หลักสูตรรายวิชา

        ศึกษาวิธีการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูล เช่น การเขียน บล็อก อัปโหลดวิดีโอ ภาพอินโฟกราฟิก การนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย เช่น ระมัดระวังผลกระทบที่ตามมา เมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูล ไม่สร้าง ความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเกิดใหม่แนวโน้มในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน อาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการ ดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรมอธิบาย อภิปราย ผลกระทบการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเกิดใหม่แนวโน้มในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับชีวิตประจ าวัน และฝึกปฏิบัติทักษะการเขียน บล็อก อัปโหลดวิดีโอ ภาพอินโฟกราฟิก
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่างๆ และความรู้จากศาสตร์อื่นมาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัย มีจริยธรรม ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิต และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  และให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา  มีทักษะในศตวรรษที่ 21  และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน  (Hypothesis Formulation)  การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Communication ) การบริการสังคมและ จิตสาธารณะ (Pubic Service )  บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ว 4.2  ม.6/1
 รวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูลและใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

บล็อกเกอร์

บล็อกเกอร์มือใหม่
ใบงานที่ 1 บล็อกเกอร์
แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ
แบบทดสอบที่ 1 ข้อสอบ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 นาที

AI

คุณธรรม จริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์

อนาคตของฉัน

เกี่ยวกับผู้สอน

วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
5.00 (1 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

160 ผู้เรียน

เรียน