0(0)

วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (2564) ว32101

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์)

 

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลารวม 40 คาบ  จำนวน 1 หน่วยกิต

 

          ศึกษาหลักการพื้นฐานของแรงและการเคลื่อนที่ในเรื่องระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลมและการเคลื่อนที่แบบสั่น แรงที่กระทำต่อวัตถุในสนามโน้มถ่วง และการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง แรงที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก รวมทั้งแรงนิวเคลียร์ในนิวเคลียส และการใช้ประโยชน์จากแรงและการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการพื้นฐานของพลังงานในเรื่ององค์ประกอบของคลื่น สมบัติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ความเข้มเสียง
การเกิดเสียงสะท้อนกลับ บีตส์ ดอปเพลอร์ และการสั่นพ้องของเสียง มลพิษทางเสียง การมองเห็นสีของวัตถุ การผสมสารสีและการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการทำงานของอุปกรณ์บางชนิดที่อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสี รังสีในชีวิตประจำวัน ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปรายและสรุป

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation)
การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและ จิตสาธารณะ (Public Service ) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ว2.2     ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4  ม.5/5  ม.5/6  ม.5/7  ม.5/8  ม.5/9  ม.5/10

ว2.3     ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4  ม.5/5  ม.5/6  ม.5/7  ม.5/8  ม.5/9  ม.5/10  ม.5/11

ม.5/12

 

รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด

หมายเหตุ กรณีรายวิชาเพิ่มเติมให้ระบุเป็น ผลการเรียนรู้แทนรหัสตัวชี้วัด

 

สารบัญรายวิชา

36 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเคลื่อนที่และแรง?

ว 2.2 ม.5/1 ม.5/2ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5
ตำแหน่ง ระยะทาง และการกระจัด
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ
ความเร่ง
แรงและความเร่ง
การหาแรงลัพธ์
แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
การเคลื่อนที่แบบสั่น
แบบทดสอบท้ายบท

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แรงในธรรมชาติ?

ว 2.2 ม.5/6 ม.5/7 ม.5/8 ม.5/9 ม.5/10

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงาน?

ว 2.3 ม.5/1 ม.5/2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปรากฏการณ์ ของคลื่นกล?

ว 2.3 ม.5/3 ม.5/4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เสียง?

ว 2.3 ม.5/5 ม.5/6 ม.5/7 ม.5/8

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แสงสี?

ว 2.3 ม.5/9 ม.5/10

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า?

ว 2.3 ม.5/11 ม.5/12

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

158 ผู้เรียน

เรียน