0(0)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

หลักสูตรรายวิชา

           

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 3

รหัสวิชา ว22101                 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1                                     จำนวน 60 ชั่วโมง                                                1.5  หน่วยกิต

 

ศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพ เกี่ยวกับอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ กลไกการหายใจเข้าและออก กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส ความสําคัญของระบบหายใจ แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ การระบุอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ายในการกําจัดของเสียทางไต ความสําคัญของระบบขับถ่ายในการกําจัดของเสียทางไต โครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ หลอดเลือดและเลือด การทํางานของระบบหมุนเวียนเลือด การเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะปกติและหลังทํากิจกรรม    ความสําคัญของระบบหมุนเวียนเลือด แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุมการทํางานต่างๆ ของร่างกาย ความสําคัญของระบบประสาท การป้องกันการกระทบกระเทือนและอันตรายต่อสมองและไขสันหลัง อวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง ผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว การดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของตนเองในใช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง การตกไข่  การมีประจําเดือน การปฏิสนธิและการพัฒนาของไซโกตจนคลอดเป็นทารก การคุมกําเนิด ผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทําต่อวัตถุในแนวเดียวกัน การเขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทําต่อวัตถุในแนวเดียวกัน ปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุในของเหลว แรงที่กระทําต่อวัตถุในของเหลว แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์ ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน การเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอื่นๆ ที่กระทําต่อวัตถุ ประโยชน์ของความรู้เรื่องแรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน การคํานวณโดยใช้สมการ M = Fl การเปรียบเทียบแหล่งของสนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้าและสนามโน้มถ่วงและทิศทางของแรงที่กระทําต่อวัตถุที่อยู่ในแต่ละสนาม การเขียนแผนภาพแสดง แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงที่กระทําต่อวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงที่กระทําต่อวัตถุที่อยู่ในสนามนั้นๆ กับระยะห่าง อัตราเร็วและความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้สมการ  =  และ =   และแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็วและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะการระบุ บรรยาย อธิบาย ใช้แบบจำลอง ออกแบบ ทดลอง เลือก พยากรณ์ เขียนแผนภาพ วิเคราะห์ คำนวณ ใช้สมการ เปรียบเทียบ ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ตระหนัก ดูแลรักษา เหมาะสม ประพฤติตนให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมตัวชี้วัด 32 ตัวชี้วัด

ว 1.2   ม 2/1   ม 2/2   ม 2/3   ม 2/4   ม 2/5   ม 2/6   ม 2/7   ม 2/8   ม 2/9   ม 2/10 ม2/11            ม 2/12    ม 2/13 ม 2/14 ม 2/15 ม 2/16 ม 2/17

ว 2.2   ม 2/1   ม 2/2   ม 2/3   ม 2/4   ม 2/5   ม 2/6   ม 2/7   ม 2/8   ม 2/9   ม 2/10 ม 2/11           ม 2/12    ม 2/13 ม 2/14 ม 2/15

 

 

 

 

 

 

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาตร์

แบบทดสอบท้ายบทที่ 1
การมอบหมายงานเรื่องที่ 1 ธรรมชาติขิงวิทยาศาตร์

หน่วยที่ 2 ระบบร่างกายมนุษย์?

ว 1.2 ม 2/1 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ

หน่วยที่ 3 แรงและการเคลื่อนที่?

ว 2.2 ม 2/1 พยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทําต่อวัตถุในแนวเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ์

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

69 ผู้เรียน

เรียน