0(0)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ม.1/4

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         รายวิชาพื้นฐาน

รหัส ว 21101 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

เวลาเรียน 60 ชั่วโมง ( 3 ชั่วโมง/สัปดาห์)                                  จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

          ศึกษาวิเคราะห์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สมบัติของสารบริสุทธิ์ การจำแนกและองค์ประกอบของ        สารบริสุทธิ์ เซลล์ การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ การสืบพันธุ์และขยายพันธุ์พืชดอก การสังเคราะห์ด้วยแสง การลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร และอาหารของพืช

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม           ที่เหมาะสมเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ     (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่าง                   มีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและ จิตสาธารณะ (Public Service)            บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ว 1.2   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9  ม.1/10

ม.1/11  ม.1/12  ม.1/13  ม.1/14  ม.1/15  ม.1/16  ม.1/17  ม.1/18

ว 2.1   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8

 

รวมทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด

 

 

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร

ความสำคัญและความหมายของวิทยาศาสตร์
กระบวนการทำงานของนักวิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบ เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร

สารบริสุทธิ์

หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

การดำรงชีวิตของพืช

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

87 ผู้เรียน

เรียน