0(0)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ม.2/9

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         รายวิชาพื้นฐาน

รหัส ว 22101  วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)                               จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

ศึกษา วิเคราะห์ ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ ระบบหายใจของมนุษย์ ระบบขับถ่ายของมนุษย์ ระบบประสาทของมนุษย์ ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ การคุมกำเนิด องค์ประกอบของสารละลาย สภาพละลายของสารและปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ ความเข้มข้นของสารละลายตำแหน่งของวัตถุ ระยะทางและการกระจัด ความเร็วและอัตราเร็ว แรงเสียดทาน แรงและความดันของเหลว แรงพยุงโมเมนต์ของแรง              แรงและสนามของแรง

          เพื่อให้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์    ในการดำรงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้
การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ ผู้เรียนเกิดการวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา                        มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน   (Hypothesis Formulation) การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ  (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและ จิตสาธารณะ (Public Service) บนพื้นฐานหลักปรัชญา         เศรษฐกิจพอเพียง

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ว 1.2   ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9  ม.2/10  ม.2/11

ม.2/12  ม.2/13  ม.2/14  ม.2/15  ม.2/16  ม.2/17

ว 2.1   ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6

ว 2.2   ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9  ม.2/10  ม.2/11

ม.2/12  ม.2/13  ม.2/14  ม.2/15

 

รวมทั้งหมด 35 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

2 บทเรียน

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
จิตวิทยาศาสตร์

สารละลาย

ร่างกายมนุษย์

การเคลื่อนที่ของแรง

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

87 ผู้เรียน

เรียน