0(0)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 ว 22102 ม.2/2

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการแยกสาร งานและกำลัง เครื่องกลอย่างง่าย พลังงานกล กฎการอนุรักษ์พลังงาน ลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน กระบวนการเกิดดิน ปัจจัยที่ทำให้ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน การตรวจวัดสมบัติบางประการของดินและการใช้ประโยชน์ดิน กระบวนการเกิดแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำ  ใต้ดิน การใช้น้ำอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น กระบวนการเกิดเชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ์ สมบัติของเชื้อเพลิงและซากดึกดำบรรพ์ การใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงและซากดึกดำบรรพ์และผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิง และซากดึกดำบรรพ์        พลังงานทดแทน กระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน และการสะสมตัวของตะกอน กระบวนการเกิด               และผลกระทบอน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมหยุบ แผ่นดินทรุด โครงสร้างภายในโลก                ตามองค์ประกอบทางเคมีเพื่อให้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจการแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนา              สู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) การสืบค้นความรู้                 และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสาร     และนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและ จิตสาธารณะ (Public Service ) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

หน่วยที่ 5 งานและพลังงาน

เรื่องที่ 1 งานและกำลัง
เรื่องที่ 2 เครื่องกลอย่างง่าย
เรื่องที่ 3 พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์
เรื่องที่ 4 กฎการอนุรักษ์พลังงาน

หน่วยที่ 6 การแยกสาร

หน่วยที่ 7 โลกและการเปลี่ยนแปลง

หน่วยที่ 8 ทรัพยากรพลังงาน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

1 ผู้เรียน

เรียน