0(0)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1 ว21101 ม.1/8

หลักสูตรรายวิชา

                                               

คำอธิบายรายวิชา 

วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1         รหัสวิชา ว21101             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต

————————————————————————————————————–

ศึกษา วิเคราะห์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สมบัติของสารบริสุทธิ์ การจำแนกและองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์

เซลล์  การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์  การสืบพันธุ์และขยายพันธุ์พืชดอก  การสังเคราะห์ด้วยแสง  การลำเลียงน้ำ

ธาตุอาหาร และอาหารของพืช โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ

สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ตัวชี้วัด

ว 1.2  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9  ม.1/10

ม.1/11  ม.1/12  ม.1/13  ม.1/14  ม.1/15  ม.1/16  ม.1/17  ม.1/18

ว 2.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8

          รวมทั้งหมด  26  ตัวชี้วัด

 

ลิ้งหลักสูตรระดับชั้นเรียน ว21101

https://drive.google.com/file/d/1wa2DJHE89l_50FrsmTwHaQuGuL8K7Gy7/view?usp=sharing

 

สารบัญรายวิชา

55 บทเรียน60h

หน่วยที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร?

หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ทำความเข้าใจกระบวนการและทักษะที่ใช้ในการสร้างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1
จุดประสงค์การเรียนรู้ และการประเมินผล
เรื่องที่ 1 ความหมายและความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 2 วิธีการทางวิทยาศาสตร์20:57
—ใบความรู้ เรื่อง ความหมายและความสำคัญของวิทยาศาสตร์
—ใบงานที่ 1 ความหมายและความสำคัญของวิทยาศาสตร์
—ใบความรู้ เรื่อง วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (วิธีการทำงานของนักวิทยาศาสตร์)
—ใบงานที่ 2 วิธีการทางวิทยาศาสตร์
เรื่องที่ 3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์23:02
—ใบงานที่ 3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
—ปฏิบัติกิจกรรม ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2 สารบริสุทธิ์?

บทที่ 1 ว 2.1 ม. 1/4 ว 2.1 ม. 1/5 ว 2.1 ม. 1/6 บทที่ 2 ว 2.1 ม. 1/1 ว 2.1 ม. 1/2 ว 2.1 ม. 1/3 ว 2.1 ม. 1/7 ว 2.1 ม. 1/8 รวม 8 ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติ บางประการของสารบริสุทธิ์และการจำแนกองค์ประกอบของสาร บริสุทธิ์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21และเทคโนโลยี ในการสำรวจตรวจสอบจุดเดือด จุดหลอมเหลว และความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม สมบัติทางกายภาพ บางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ การใช้ประโยชน์ และผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสี ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม

หน่วยที่ 3 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต?

บทที่ 1 ว 1.2 ม. 1/1 ว 1.2 ม. 1/2 ว 1.2 ม. 1/3 ว 1.2 ม. 1/4 บทที่ 2 ว 1.2 ม. 1/5 รวม 5 ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมาย ให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง รูปร่างลักษณะของเซลล์ โครงสร้าง และหน้าที่แต่ละโครงสร้างของเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่าง ลักษณะกับหน้าที่ของเซลล์ และการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต รวมทั้ง กระบวนการลำเลียงสารผ่านเซลล์โดยการแพร่และออสโมซิส เพื่อทำความเข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการบาง อย่างที่เกิดขึ้นภายในหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

หน่วยที่ 4 การดำรงชีวิตของพืช?

บทที่ 1 ว 1.2 ม. 1/11 ว 1.2 ม. 1/12 ว 1.2 ม. 1/13 ว 1.2 ม. 1/16 ว 1.2 ม. 1/17 ว 1.2 ม. 1/18 บทที่ 2 ว 1.2 ม. 1/6 ว 1.2 ม. 1/7 ว 1.2 ม. 1/8 บทที่ 3 ว 1.2 ม. 1/9 ว 1.2 ม. 1/10 ว 1.2 ม. 1/14 ว 1.2 ม. 1/15 รวม 13 ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ การขยายพันธุ์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ธาตุอาหารพืชการลำเลียงน้ำ ธาตุอาหารและอาหารของพืชเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการดำรงชีวิตของพืช และความสำคัญของพืชที่มีผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับผู้สอน

2551 วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2556 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1-3 11 ปี
5.00 (11 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

266 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • หนังสือเรียน
  • ใบงาน
  • ใบกิจกรรม
  • เพาเวอร์พอยซ์
  • วีดีโอ
  • วัสดุอุปกรณ์/สารเคมี

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1