0(0)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 ว21102 ต้นฉบับม.1

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2

 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                                          เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต

————————————————————————————————————–

ศึกษา วิเคราะห์ ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร การถ่ายโอนความร้อน ลมฟ้าอากาศรอบตัว มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้   ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ตัวชี้วัด

ว 2.1   ม.1/9  ม.1/10

ว 2.2   ม.1/1

ว 2.3   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7

ว 3.2   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7

 

รวมทั้งหมด  17  ตัวชี้วัด

 

หน่วยการเรียนรู้

รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒             เวลา  ๖๐  ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง)
หน่วยที่ ๕  พลังงานความร้อน

                   บทที่ ๑ ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร

เรื่องที่ ๑ แบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่สถานะ

เรื่องที่ ๒ ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร

เรื่องที่ ๓ ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร

เรื่องที่ ๔ ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร

กิจกรรมท้ายบท ค่าความจำเพาะของสารเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตและ                   สิ่งแวดล้อมอย่างไร

บทที่ ๒ การถ่ายโอนความร้อน

เรื่องที่ ๑ การถ่ายโอนความร้อนในชีวิตประจำวัน

เรื่องที่ ๒ สมดุลความร้อน

กิจกรรมท้ายบท สร้างตู้ขนส่งสินค้ากันความร้อนได้อย่างไร

 

๓๓
หน่วยที่ ๖  กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ

                   บทที่ ๑ ลมฟ้าอากาศรอบตัว

เรื่องที่ ๑ บรรยากาศของเรา

เรื่องที่ ๒ อุณหภูมิอากาศ

เรื่องที่ ๓ ความกดอากาศและลม

เรื่องที่ ๔ ความชื้น

เรื่องที่ ๕ เมฆและฝน

เรื่องที่ ๖ การพยากรณ์อากาศ

กิจกรรมท้ายบท เฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากการเปลี่ยนแปลง

ลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันได้อย่างไร

บทที่ ๒ มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ

เรื่องที่ ๑ พายุ

เรื่องที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศโลก

                   กิจกรรมท้ายบท ปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศโลกในอนาคต

 

๒๗
รวม ๖๐

 

 

สารบัญรายวิชา

15 บทเรียน

หน่วยที่ 5 พลังงานความร้อน บทที่ 1 ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสาร

แบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะ (8.44 นาที)00:00:00
ความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิของสสาร (15.18 นาที)00:00:00
ความร้อนกับการขยายหรือหดตัวของสสาร (17.11 นาที)00:00:00
ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร (13.52 นาที)00:00:00

หน่วยที่ 5 พลังงานความร้อน บทที่ 2 การถ่ายโอนความร้อน

หน่วยที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ บทที่ 1 ลมฟ้าอากาศรอบตัว

หน่วยที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ บทที่ 2 มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ

เกี่ยวกับผู้สอน

2551 วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2556 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1-3 11 ปี
5.00 (11 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

266 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • หนังสือเรียน
  • วิดีโอ
  • แบบฝึกเสริมทักษะ
  • อุปกรณ์ สารเคมี

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรเจริญวิทยา