5.00(3)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 ว21102 ม.1/1

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2

 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                                    เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต

————————————————————————————————————–

ศึกษา วิเคราะห์ ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร การถ่ายโอนความร้อน ลมฟ้าอากาศรอบตัว มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้   ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ตัวชี้วัด

ว 2.1   ม.1/9  ม.1/10

ว 2.2   ม.1/1

ว 2.3   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7

ว 3.2   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7

 

รวมทั้งหมด  17  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

15 บทเรียน

หน่วยที่ 5 พลังงานความร้อน บทที่ 1 ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสาร

แบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะ (8.44 นาที)8:45
ความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิของสสาร (15.18 นาที)15:19
ความร้อนกับการขยายหรือหดตัวของสสาร (17.11 นาที)00:00:00
ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร (13.52 นาที)13:53

หน่วยที่ 5 พลังงานความร้อน บทที่ 2 การถ่ายโอนความร้อน

หน่วยที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ บทที่ 1 ลมฟ้าอากาศรอบตัว

หน่วยที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ บทที่ 2 มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ

เกี่ยวกับผู้สอน

2551 วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2556 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1-3 11 ปี
5.00 (14 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

313 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 3 Ratings

5
3 การให้คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ด.ญ.ปนิดา กะนะฮาด เลขที่37 S. B

ด.ช.ธนวัฒน์ กลางโชคชัย เลขที่ 5 เซต A

ลืมให้คับ55

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • หนังสือเรียน
  • วิดีโอ
  • แบบฝึกเสริมทักษะ
  • สื่ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรเจริญวิทยา