0(0)

ว30224 รายวิชาเคมี 4 ชั้น ม. 5/2

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา เคมี 4

วิชาเพิ่มเติม  รหัสวิชา ว30224 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

——————————————————————————————————————

ศึกษาและทดลองสมบัติบางประการของสารละลายอิเล็กโทรไลต์และสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ ประเภทของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ศึกษาไอออนในสารละลาย กรดและเบส ทฤษฎีกรด-เบสของ อาร์เรเนียส  เบรินสเตด–ลาวรี และลิวอิส  ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการถ่ายโอนโปรตอนของสารละลาย กรด-เบส   ศึกษาคู่กรด–เบส  การคํานวณและการเขียนสมการการแตกตัวของกรด-เบส  การคํานวณค่าคงที่ การแตกตัวเป็นไอออนของกรดอ่อนและเบสอ่อน  ศึกษาและทดลองการแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ  การคํานวณค่าคงที่การแตกตัวของน้ำ  pH ของสารละลาย และการคํานวณค่า pH  อินดิเคเตอร์สําหรับกรด-เบส  สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจําวันและในสิ่งมีชีวิต  ศึกษาและทดลองเรื่องปฏิกิริยาสะเทินและปฏิกิริยา การเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดกับสารละลายเบส   ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ  ศึกษาเกี่ยวกับการไทเทรตสารละลายกรด-เบส  การเขียนกราฟและการหาจุดสมมูลจากกราฟของการไทเทรต และ คํานวณหาความเข้มข้นของสารละลายกรด-เบส    ศึกษาหลักการเลือกใช้อินดิเคเตอร์สําหรับไทเทรตกรดเบส  การประยุกต์ความรู้เรื่องการไทเทรตไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ศึกษาและทดลองสมบัติความเป็น บัฟเฟอร์ของสารละลาย

ศึกษาทดลองการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน  ศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวรีดิวซ์  ตัวออกซิไดซ์ การเขียนและดุล สมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยา ศึกษาเซลล์เคมีไฟฟ้า  ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับ หลักการของเซลล์กัลวานิก  ศึกษาการเขียนแผนภาพของเซลล์กัลวานิก  การหาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และ ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์    ปฏิกิริยาในเซลล์กัลวานิกประเภทเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิบางชนิด  ทดลองเพื่อศึกษาหลักการสร้างและการทํางานของเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว  ศึกษาหลักการของ เซลล์อิเล็กโทรไลต์และทดลองการแยกสารละลายด้วยไฟฟ้าตามหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ ศึกษาการแยกสารที่หลอมเหลวด้วยไฟฟ้า ศึกษาและทดลองชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า ศึกษาวิธีการทําให้โลหะบริสุทธิ์ การถลุงแร่ ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการผุกร่อนและการป้องกันการผุกร่อนของโลหะ ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้า

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารละลายกรด-เบส และเซลล์เคมีไฟฟ้าและปฏิกิริยาในเซลล์เคมีไฟฟ้า  โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา ความรู้ การสํารวจตรวจสอบ สามารถนําความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน การตัดสินใจ  แก้ปัญหา  มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้

 1. ระบุและอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบส โดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี และลิวอิส
 2. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี
 3. คำนวณและเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส
 4. คำนวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและเบส
 5. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน
 6. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ
 7. ทดลองและอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการไทเทรตกรด-เบส
 8. คำนวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต
 9. อธิบายสมบัติ องค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์
 10. สืบค้นข้อมูลและนำาเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกรด-เบส1. คำนวณเลขออกซิเดชันและระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์
 11. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมทั้งเขียน
  ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์
 12. ทดลองและเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์และเขียนแสดง
  ปฏิกิริยารีดอกซ์
 13. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชัน และวิธีครึ่งปฏิกิริยา
 14. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้าและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด
  ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล์
 15. คำนวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้า และปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น
 16. อธิบายหลักการทำงานและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ
 17. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้
  ในการชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การทำโลหะให้บริสุทธิ์ และการป้องกันการกัดกร่อน
  ของโลหะ
 18. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้า
  ในชีวิตประจำวัน
 19. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้า
  ในชีวิตประจำวัน

รวมทั้งหมด 19 ผลการเรียนรู้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. เพื่อศึกษาและทดลองสมบัติบางประการของสารละลายอิเล็กโทรไลต์และสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ ประเภทของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ศึกษาไอออนในสารละลาย กรดและเบส ทฤษฎีกรด-เบสของ อาร์เรเนียส  เบรินสเตด–ลาวรี และลิวอิส  ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการถ่ายโอนโปรตอนของสารละลาย กรด-เบส   ศึกษาคู่กรด–เบส  การคํานวณและการเขียนสมการการแตกตัวของกรด-เบส  การคํานวณค่าคงที่ การแตกตัวเป็นไอออนของกรดอ่อนและเบสอ่อน  ศึกษาและทดลองการแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ  การคํานวณค่าคงที่การแตกตัวของน้ำ  pH ของสารละลาย และการคํานวณค่า pH  อินดิเคเตอร์สําหรับกรด-เบส  สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจําวันและในสิ่งมีชีวิต  ศึกษาและทดลองเรื่องปฏิกิริยาสะเทินและปฏิกิริยา การเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดกับสารละลายเบส   ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ  ศึกษาเกี่ยวกับการไทเทรตสารละลายกรด-เบส  การเขียนกราฟและการหาจุดสมมูลจากกราฟของการไทเทรต และ คํานวณหาความเข้มข้นของสารละลายกรด-เบส    ศึกษาหลักการเลือกใช้อินดิเคเตอร์สําหรับไทเทรตกรดเบส  การประยุกต์ความรู้เรื่องการไทเทรตไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ศึกษาและทดลองสมบัติความเป็น บัฟเฟอร์ของสารละลาย
 • 2. เพื่อศึกษาทดลองการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน  ศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวรีดิวซ์  ตัวออกซิไดซ์ การเขียนและดุล สมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยา ศึกษาเซลล์เคมีไฟฟ้า  ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับ หลักการของเซลล์กัลวานิก  ศึกษาการเขียนแผนภาพของเซลล์กัลวานิก  การหาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และ ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์    ปฏิกิริยาในเซลล์กัลวานิกประเภทเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิบางชนิด  ทดลองเพื่อศึกษาหลักการสร้างและการทํางานของเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว  ศึกษาหลักการของ เซลล์อิเล็กโทรไลต์และทดลองการแยกสารละลายด้วยไฟฟ้าตามหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ ศึกษาการแยกสารที่หลอมเหลวด้วยไฟฟ้า ศึกษาและทดลองชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า ศึกษาวิธีการทําให้โลหะบริสุทธิ์ การถลุงแร่ ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการผุกร่อนและการป้องกันการผุกร่อนของโลหะ ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้า

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน60h

บทที่ 10 กรด-เบส (Acid-Base)?

สารในชีวิตประจำวันหลายชนิดมีสมบัติเป็นกรดหรือเบส การระบุว่าสารใดเป็นกรดหรือเบสสามารถพิจารณาโดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี หรือลิวอิส และการพิจารณาคู่กรด-เบสใช้ทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด–ลาวรี กรดแก่หรือเบสแก่เมื่อละลายน้ำถือว่าแตกตัวได้สมบูรณ์ ส่วนกรดอ่อนหรือเบสอ่อนแตกตัวได้บางส่วน ความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดหรือเบสพิจารณาจากค่าคงที่การแตกตัวหรือร้อยละการแตกตัว นอกจากนี้เกลือบางชนิดสามารถแตกตัวในน้ำและเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสได้ทำให้ได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นกรดหรือเบส ความเป็นกรด-เบสของสารละลายพิจารณาจาก ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน ซึ่งใช้ในการคำนวณ pH ของสารละลายปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารละลายกรดและเบสที่พอดีกัน เรียกว่า ปฏิกิริยาสะเทิน ซึ่งให้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือที่อาจมีสมบัติเป็นกรด กลาง หรือเบส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของกรดและเบสที่ทำาปฏิกิริยากันจุดที่สารทำปฏิกิริยาพอดีกัน เรียกว่าจุดสมมูล สำหรับปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบสอาจสังเกตจุดสมมูลได้จากการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมระหว่างการไทเทรตที่เรียกว่า จุดยุติ ซึ่งใกล้เคียงกับจุดสมมูล ข้อมูลจากการไทเทรตสามารถนำมาใช้คำนวณความเข้มข้นหรือปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาได้ สารละลายบัฟเฟอร์มีสมบัติในการควบคุม pH ของสารละลายไม่ให้เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อมีการเติมกรด เบส หรือน้ำลงไปเล็กน้อย ความรู้เกี่ยวกับกรด-เบสสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
10.1 ทฤษฎีกรด-เบส
แบบฝึกหัด 10.1
10.2 คู่กรด-เบส
แบบฝึกหัด 10.2
10.3 การแตกตัวของ กรด เบส และน้ำ
กิจกรรม 10.1 ร้อยละการแตกตัวของกรดและเบส
ตรวจสอบความเข้าใจ 10.3
แบบฝึกหัด 10.3
10.4 สมบัติกรด-เบสของเกลือ
กิจกรรม 10.2 การทดลองสมบัติกรด-เบสของสารละลายเกลือ
แบบฝึกหัด 10.4
10.5 pH ของสารละลายกรดและเบส
แบบฝึกหัด 10.5
10.6 ปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบส
แบบฝึกหัด 10.6
10.7 การไทเทรตกรด-เบส
กิจกรรม 10.3 การทดลองการไทเทรตกรด-เบสโดยใช้อินดิเคเตอร์
กิจกรรม 10.4 การทดลองหาความเข้มข้นของสารละลายจากการไทเทรตกรด-เบสโดยใช้อินดิเคเตอร์บอกจุดยุติ
แบบฝึกหัด 10.7
10.8 สารละลายบัฟเฟอร์
กิจกรรม 10.5 การทดลองการเปลี่ยนแปลง pH ของน้ำและสารละลายผสมระหว่างกรดแอซิติกและโซเดียมแอซิเตต
แบบฝึกหัด 10.8
10.9 การประยุกต์ใช้ความรู้ระหว่างกรด-เบส
กิจกรรม 10.6 สืบค้นข้อมูลการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกรด-เบส
แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 11 เคมีไฟฟ้า (Electrochemical)?

เคมีไฟฟ้าเป็นการศึกษาปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า โดยปฏิกิริยาเคมีที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างสารเรียกว่า ปฏิกิริยารีดอกซ์ ประกอบด้วยครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของตัวรีดิวซ์ซึ่งให้อิเล็กตรอน และครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของตัวออกซิไดส์ซึ่งรับอิเล็กตรอน ความสามารถในการให้หรือรับอิเล็กตรอนในปฏิกิริยารีดอกซ์สังเกตได้จากการทดลอง การดุลสมการรีดอกซ์ทำได้โดยวิธีเลขออกซิเดชันหรือวิธีครึ่งปฏิกิริยาเซลล์เคมีไฟฟ้าประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าและอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งอาจเชื่อมต่อแต่ละครึ่งเซลล์ด้วยสะพานเกลือหรือเยื่อ โดยขั้วไฟฟ้าที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเรียกว่า แอโนด และขั้วไฟฟ้าที่เกิดปฏิกิริยารีดักชันเรียกว่า แคโทด เซลล์เคมีไฟฟ้าสามารถเขียนแสดงได้ด้วยแผนภาพเซลล์ค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์คำนวณได้จากค่าศักย์ไฟฟ้าของครึ่งเซลล์ ถ้ามีค่าเป็นบวก แสดงว่า ปฏิกิริยารีดอกซ์เกิดขึ้นได้เองซึ่งพบในเซลล์กัลวานิก แต่ถ้ามีค่าเป็นลบแสดงว่าปฏิกิริยารีดอกซ์ไม่สามารถเกิดได้เอง ต้องมีการให้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าภายนอกจึงจะเกิดปฏิกิริยาซึ่งพบในเซลล์อิเล็กโทรลิติกความรู้เกี่ยวกับเซลล์เคมีไฟฟ้าทั้งเซลล์กัลวานิกและเซลล์อิเล็กโทรลิติกสามารถนำไปใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ การชุบโลหะ การแยกสลายด้วยไฟฟ้า การทำโลหะให้บริสุทธิ์ การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่นำไปสู่นวัตกรรมด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

203 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5