0(0)

ศิลปะ ม6/2

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชาพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1-2  เวลารวม 20 ชั่วโมง/ สัปดาห์  จำนวน  0.5  หน่วยกิต

 

ด้านความรู้ ( k )ศึกษา วิเคราะห์ บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์ เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก และอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม

ด้านทักษะ / กระบวนการ ( p ) โดยใช้ทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป์ในการสร้างและนำเสนอผลงานทัศนศิลป์ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์

ด้านคุณลักษณะ ( A ) เพื่อให้เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

          ตัวชี้วัด

         ศ 1.1   ม.4-6/2      ม.4-6/3      ม.4-6/4          ม.4-6/7

ศ 1.2   ม.4-6/1      ม.4-6/3

         รวม  6  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

การบรรยายผลงานทัศนศิลป์?

-การบรรยายผลงานทัศนศิลป์เป็นการ อธิบายให้ผู้ชมเข้าใจจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ ซึ่งผู้บรรยาย ต้องใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ในการบรรยายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
ความสำคัญของการบรรยายผลงานทัศนศิลป์
คำศัพท์ที่ใช้บรรยายผลงานทัศนศิลป์
การบรรยายผลงานภาพพิมพ์
การบรรยายผลงานสถาปัตยกรรม

งานทัศนศิลป์และอิทธิพลจากวัฒนธรรม?

-ผลงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตกจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนั้น ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

259 ผู้เรียน

เรียน