0(0)

ศิลปะ5 (สาระดนตรี) ศ23101 ชั้นม.3/1

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา อธิบายองค์ประกอบของดนตรี หลักการร้องเพลงเล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง

โดยใช้เทคนิคการร้องการเล่น แต่งเพลงแบบสั้นๆ ง่ายๆ บอกเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบ

ดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรี บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย

โดยใช้วิธีการทางดนตรีโดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น เปรียบเทียบองค์ประกอบของดนตรี

กับงานศิลปะอื่นๆ วิเคราะห์หลักการแต่งเพลง แบบง่ายๆ การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์

งานดนตรีที่มีลักษณะเด่นจนเป็นที่การยอมรับ

เพื่อให้เกิดการตระหนัก เห็นคุณค่า ซาบซึ้ง ในความสำคัญของดนตรี การร้อง เล่นดนตรีเดี่ยว รวมวง

การแต่งเพลงแบบสั้นๆ ง่ายๆ อิทธิพลของดนตรีที่มีความแตกต่างกัน ทั้งมีความรัก ความภาคภูมิใจ

มีความสุข ในกิจกรรมของดนตรี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และรักความเป็นไทย

สารบัญรายวิชา

19 บทเรียน

หน่วยที่1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีสากล?

ศ 2.1 ม.3/1 เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้งานดนตรีและงานศิลปะอื่น ม.3/4.อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง
เรื่องที่ 1 เสียง ระบบ และคุณภาพของเสียง
ใบงานเรื่องที่ 1 เสียง ระบบเสียง สีสันและคุณภาพเสียง
เรื่องที่ 2 โน้ต และสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียง
ใบงานเรื่องที่ 2 โน้ต และสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียง
เรื่องที่ 3 จังหวะ ทำนอง เสียงประสาน
ใบงานเรื่องที่ 3 จังหวะ ทำนอง เสียงประสาน
เรื่องที่ 4 พื้นผิว คีตลักษณ์
ใบงานที่ 4 พื้นผิว คีตลักษณ์

หน่วยที่2 เรื่อง วิวัฒนาการของดนตรี?

ศ 2.1 ม.3/1 บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย

หน่วยที่3 เรื่อง ร้อง เล่น เต้น แสดง?

ศ 2.1 ม.3/2 ร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวงโดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่นการแสดงออกและคุณภาพเสียง

หน่วยที่4 เรื่อง การสร้างสรรค์งานดนตรี?

ศ 2.1 ม.3/3 แต่งเพลงจังหวะสั่นๆ จังหวะง่ายๆ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

160 ผู้เรียน

เรียน