0(0)

ศ 21101 ดนตรี ม. 1

หลักสูตรรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ
เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ
ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ
1. ทัศนศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป  ทัศนธาตุ สร้างและนําเสนอผลงาน
ทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการ
ของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณาคุณค่างานทัศนศิลป์
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
2. ดนตรี มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณาคุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรี
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล ร้องเพลง และเล่นดนตรี
ในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี แสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
3. นาฏศิลปื มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์
อย่างสร้างสรรค์ ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณาคุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ประยุกตืใช้นาฏศิลป์
ในชีวิตประจําวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ศึกษา อธิบายองค์ประกอบของดนตรี หลักการร้องเพลงเล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวงโดยใช้เทคนิคการร้องการเล่น แต่งเพลงแบบสั้นๆ ง่ายๆ บอกเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรี บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย
  • โดยใช้วิธีการทางดนตรีโดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น เปรียบเทียบองค์ประกอบของดนตรี
  • กับงานศิลปะอื่นๆ วิเคราะห์หลักการแต่งเพลง แบบง่ายๆ การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์
  • งานดนตรีที่มีลักษณะเด่นจนเป็นที่การยอมรับ
  • เพื่อให้เกิดการตระหนัก เห็นคุณค่า ซาบซึ้ง ในความสำคัญของดนตรี การร้อง เล่นดนตรีเดี่ยว รวมวง การแต่งเพลงแบบสั้นๆ ง่ายๆ อิทธิพลของดนตรีที่มีความแตกต่างกัน ทั้งมีความรัก ความภาคภูมิใจ มีความสุข ในกิจกรรมของดนตรี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น ในการทำงาน และรักความเป็นไทย

สารบัญรายวิชา

31 บทเรียน1h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวดนตรีไทย?

ตัวชี้วัดชั้นปี 1. อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ตสากล (ศ 2.1 ม. 1/1) 2. เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน (ศ 2.1 ม. 1/2) 3. ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ (ศ 2.1 ม. 1/3) 4. จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ (ศ 2.1 ม. 1/4) 5. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ (ศ 2.1 ม. 1/9)
ความหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย
บทบาท และอิทธิพลของดนตรีต่อสังคมไทย
องค์ประกอบของดนตรีไทย
  ระบบเสียง  และทำนองของดนตรีไทย
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
โน้ตดนตรีไทย
ตัวอย่างการอ่าน เขียน และร้องตามโน้ตเพลงไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2. เครื่องดนตรี และวงดนตรีไทย?

เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน (ศ 2.1 ม. 1/2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3. หลักการขับร้องและบรรเลงเครื่องดนตรีไทย?

จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ (ศ 2.1 ม. 1/4)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีสากล?

อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ตสากล (ศ 2.1 ม. 1/1) ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ (ศ 2.1 ม. 1/3)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เครื่องดนตรีและวงดนตรีสากล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หลักการร้อง และบรรเลงเพลงสากล

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

15 รายวิชา

243 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • ใบความรู้
  • หนังสือเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1