0(0)

ศ 22101 ดนตรี ม. 2/9

หลักสูตรรายวิชา

 

รายวิชา ดนตรี          รหัสวิชา ศ22101

ศึกษาเปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรี บทบาท อิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆพร้อมบรรยายวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีในประเทศไทยสามารถอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง สามารถระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี และร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงได้ พร้อมบรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง ประเมินและพัฒนาความสามารถทางดนตรี   สามารถระบุงานอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรี ในการแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ การวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรี

เพื่อให้เห็นคุณค่างานดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี- กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด
ศ2.1
ม.2/1  ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5   ม.2/6   ม.2/7
ศ2.2
ม.2/1   ม.2/2
รวม 9 ตัวชี้วัด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. เพื่อให้นักเรียนบอกความหมายและอธิบายเกี่ยวกับดนตรีไทยได้ (K)
  • 2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่21(P)
  • 3. เพื่อให้นักเรียนมีวินัยใฝ่เรียนรู้ในการทำงาน (A)

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน2h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ดนตรีกับสังคมและวัฒนธรรม

องค์ประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม
ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีในประเทศไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะดนตรีไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ทักษะดนตรีสากล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6ดนตรีกับอาชีพทางด้านดนตรี

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

15 รายวิชา

243 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2