0(0)

สังคมศึกษา ม.4/8

สารบัญรายวิชา

82 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สังคมมนุษย์?

วิเคราะห์ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางสังคม22:38
การจัดระเบียบทางสังคม15:59
การขัดเกลาทางสังคม13:48
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม11:20
ปัญหาและการแก้ปัญหาสังคม12:33
แนวทางการพัฒนาสังคม8:39
สื่อ PPT หน่วย 1_สังคมมนุษย์
ชื่อเรื่อง ใบงานที่ 1
ชื่อเรื่อง ใบงานที่ 2
ชื่อเรื่อง ใบงานที่ 3
ชื่อเรื่อง ใบงานที่ 4
ชื่อเรื่อง ใบงานที่ 5
แบบทดสอบหน่วยที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัฒนธรรมไทย?

ส2.1 ม.4-6วิเคราะห์ความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลเมืองดี ของประเทศชาติและสังคมโลก?

ส2.1 ม.4-6/3ปฏิบัติตนและมีสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิมนุษยชน?

ส 2.1 ม. 4-6/4 ประเมินสถานการณืสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางแก้ไข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระบอบการเมืองการปกครอง?

ส2.2 ม.4-6/1วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สำคัญในประเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข ส2.2 ม.4-6/2การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ เสนอแนวทางการเมืองการปกครองที่นำไปสู่ความเข้าใจและการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ ส2.2 ม.4-6/3วิเคราะห์ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย?

ส2.2 ม.4-6/4 เสนอแนวทางและส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 กฎหมายในชีวิตประจำวัน?

ส2.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวชุมชน ประเทศชาต และสังคมโลก

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

359 ผู้เรียน

เรียน