0(0)

สังคมศึกษา 2/5 เทอม 2

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ และส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กระบวนการตรากฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองไทย  สถาบันทางสังคม วัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย การออมและการลงทุน การผลิตสินค้าและบริการ เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการ การคุ้มครองผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจการพึ่งพาการแข่งขันทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย มีจิตสาธารณะ      เห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

หน่วยที่ 1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

-พลเมืองดี -สถานภาพ บทบาท หน้าที่

หน่วยที่ 2 กฏหมายในชีวิตประจำวัน

หน่วยที่ 3 เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของไทย

หน่วยที่ 4 สถาบันทางสังคม

หน่วยที่ 5 วัฒนธรรมในเอเชีย

หน่วยที่ 6 การออมและการลงทุน

หน่วยที่ 7 การผลิตสินค้าและบริการ

หน่วยที่ 8 เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิต

หน่วยที่ 9 การคุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยที่ 10 ระบบเศรษฐกิจ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

25 รายวิชา

355 ผู้เรียน

เรียน