0(0)

สังคมศึกษา 4 ส22102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม

ศึกษา กฎหมายกระบวนการในการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ  รวมทั้งการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย บอกความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

วิเคราะห์บทบาท  ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม รวมทั้งข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน

รหัสตัวชีวัด  ส 2.1/1, ส 2.1/2, ส 2.1/3, ส 2.1/4, ส 2.2/1, ส 2.2/2

 

คำอธิบายรายวิชาเศรษฐศาสตร์

ศึกษา ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ ที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ

และแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อการลงทุนและการออม การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต และราคาสินค้า

อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค และระบบเศรษฐกิจ

แบบต่างๆ ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ

ในภูมิภาคเอเชีย

รหัสตัวชีวัด  ส 3.1/1, ส 3.1/2, ส 3.1/3, ส 3.1/4, ส 3.2/1, ส 3.2/2, ส 3.2/3, ส 3.2/4

 

สารบัญรายวิชา

42 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย

ความหมายและความสำคัญ
พลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย00:00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เหตุการณืและการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองไทย

หน่วยการเรียนที่ 4 สถาบันทางสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การออมและการลงทุน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การผลิตสินค้าและบริการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การคุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ระบบเศรษฐกิจ การพึ่งพา การแข่งขันทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

356 ผู้เรียน

เรียน