0(0)

สังคมศึกษา 5 ม.3/9

สารบัญรายวิชา

28 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์?

ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ?

ส5.1 ม3/1ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ส5.1 ม.3/2วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ส5.2 ม.3/1วิเคราะห์การเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ส5.2 ม.3/2ระบุแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ส5.2 ม.3/3 สำรวจอภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ส5.2 ม.3/4วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ที่ส่งผลต่อประเทศไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้?

ส5.1 ม3/1ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ส5.1 ม.3/2วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ส5.2 ม.3/1วิเคราะห์การเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ส5.2 ม.3/2ระบุแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ส5.2 ม.3/3 สำรวจอภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ส5.2 ม.3/4วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ที่ส่งผลต่อประเทศไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมายแพ่งและอาญา?

อธิบายความแตกต่างของการกระทำความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5สิทธิมนุษยชน?

มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล?

ส2.1 ม3.4วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศและเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง ส2.1 ม3/5เสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเมืองการปกครองในปัจจุบัน?

ส2.2ม.3/1อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆที่ใช้ในยุคปัจจุบัน ส2.2ม.3/2วิเคราะห์เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส2.2 ม.3/3วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ส2.2 ม.3/4วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ?

ส3.1 ม.3/1อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ?

ส3.1 ม.3/2มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส3.1 ม.3/3วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ?

ส3.2 ม.3/1อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ส3.2ม3/2แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศชาติ ส3.2 ม3/4 อภิปรายผลกระทบภาวะเงินเฟ้อเงินฝืด ส3.2 ม3/5 วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางแก้ไข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ?

ส3.2 ม3/6วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ?

อภิปรายบทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

359 ผู้เรียน

เรียน