0(0)

สังคมศึกษา 6 (ส23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาสังคมศึกษา(หน้าที่พลเมือง) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา 6 รหัสวิชา ส23102 จำนวน 20 ชั่วโมง
จำนวน 1 หน่วยกิต เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างของการกระทำความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง การมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และการเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก ระบอบการปกครองต่างๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง

ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5
ส 2.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4
รวม 9 ตัวชี้วัด

 

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง

PPT กฎมายแพ่งและอาญา
ความหมายกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา00:00:00
ตัวอย่างการกระทำความผิดทางอาญา00:00:00

สิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล

ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย และแนวทางการแก้ไข

ระบอบการปกครอง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (2 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

167 ผู้เรียน

เรียน