0(0)

สังคมศึกษา2 ส21102 ม.1/8

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล  บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ  กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม

เพื่อนบ้าน  หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง การถ่วงดุลอำนาจอธิปไตย

ในรัฐธรรมนูญ

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยม พฤติกรรม การบริโภคของคนในสังคม ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน และประเทศ ความเป็นมา หลักการและความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทและหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภท และธนาคารกลาง การพึ่งพาอาศัยกัน การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์ อุปทาน และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

โดยใช้กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม การอภิปราย กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และกฎหมายรัฐธรรมนูญได้อย่างถูกต้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และการถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญไทย ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลกสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต การบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและการเห็นคุณค่าในการนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตสาธารณะ  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  และดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ

เรื่องที่ 1 ความสำคัญของเยาวชน
เรื่องที่ 2 วิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตสาธารณะให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
เรื่องที่ 3 การเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
เรื่องที่ 4 การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
การมอบหมายงาน ใบงานเยาวชนที่ดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย?

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นับจาก พ.ศ. ๒๔๗๕ ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญหลายฉบับ โดยฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่ ๒๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

19 รายวิชา

212 ผู้เรียน

เรียน