0(0)

สุขศึกษาและพลศึกษา(พลศึกษา) ห้อง ม. 4/6

หลักสูตรรายวิชา

                     คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การ ออกก าลังกายด้วยกิจกรรมวอลเลย์บอล ในเรื่อง การทรงตัว การเคลื่อนที่ การแตะชูลูก การรับ-ส่งลูก การเสิร์ฟ การสกัดกั้น การตบ การเล่นเกม กติกาและ แข่งขันเป็นทีม อย่างถูกต้องการเล่นเกมอย่างปลอดภัย และสนุกสนาน โดยน ากิจกรรมพลศึกษา มาช่วยเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต้อง มี ทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบ วินัย เห็นคุณค่า และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เข้าใจประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาวอลเลย์บอล รู้และเข้าใจกระบวนการทักษะของ กีฬาวอลเลย์บอล สามารถอธิบายกติกาทั่วไปของกีฬาวอลเลย์บอล ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและมี ความรู้เกี่ยวกับกีฬาประจ าชาติประเทศบรูไนดารุสซาลาม (ปันจักสีลัด) เกิดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
พ ๓.๑ ม ๓/๑ พ ๓.๑ ม ๓/๒
พ ๓.๒ ม ๓/๑ พ ๓.๒ ม ๓/๒ พ ๓.๒ ม ๓/๓
พ ๔.๑ ม ๓/๕
รวม ๖ ตัวชี้วัด

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (2 การให้คะแนน)

26 รายวิชา

565 ผู้เรียน

เรียน