0(0)

สุขศึกษาและพลศึกษา(ฟุตบอล) ม.5/3

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
อวัยวะต่างๆ ระบุวิธีการและการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว รู้เข้าใจและประเมินปัจจัยเสี่ยง
ต่อการมีเพศสัมพันธ์ มีทักษะแก้ปัญหาที่เหมาะสมเมื่อผิดหวังจากความรัก เห็นความสำคัญของค่านิยมทาง
เพศที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนตามค่านิยมนั้น ๆ ตามสังคมและวัฒนธรรมไทย หลีกเลี่ยง
และป้องกันตนเองจากสถานการณ์เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจศึกษาและฝึกทักษะการออกกำลังกายและ
เล่นกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมตามความถนัดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ กำหนดรูปแบบที่
สร้างสรรค์ในการรู้การป้องกันและการให้ความร่วมมือในการเล่นและแข่งขันกีฬาที่ชื่นชอบ รู้เข้าใจและใช้
สิทธิ กฎกติกา ความปลอดภัยและกลวิธีในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื่น ปฏิบัติตามหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนเองและให้ความช่วยเหลือในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายอละการเล่นกีฬา
เป็นทีมตามโครงสร้างกำหนดไว้รวมทั้งแสดงออกถึงความมีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาและชื่นชอบในสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการพูด การดู และการแข่งขัน
ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ หรือความรุนแรงของคนไทย โดยเลือกใช้ทักษะที่
เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน วิเคราะห์สาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย เพื่อ
หาแนวทางการป้องกันที่เหมาะสม ปฏิบัติตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อความปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งสิทธิที่ควรได้รับ
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์ และกระบวนการอภิปราย เพื่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยมและการ
ปฏิบัติให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง เพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สติปัญญาและสังคม มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำหลักการ แนวคิดไป
ปรับปรุงและนำไปปฏิบัติในการดูแลรักษาสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว

รหัสตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒
พ ๒.๑ ม.๔-๖/๓
พ ๓.๑ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔
พ ๓.๒ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๓
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๓
รวม ๑๐ ตัวชี้วัด

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

30 รายวิชา

193 ผู้เรียน

เรียน