0(0)

สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชาพื้นฐาน

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

คำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา                   รายวิชาพื้นฐาน

รหัส พ23101 วิชาสุขศึกษา 5                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

เวลาเรียน 20  ชั่วโมง(1 ชั่วโมง/สัปดาห์)                     จำนวน 0.5 หน่วยกิต

                                                                  

          เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แต่ละช่วงของชีวิต วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น วิเคราะห์ผลของสื่อที่มีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น อธิบายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุ การเสนอแนวทางการป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว สามารถกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนของตนเอง มีการวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน การหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งสามารถปฏิบัติและแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง การเพิ่มพูนความสามารถ การเล่น การร่วมกิจกรรมและนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น การออกกำลังกายและการเลือกเข้ามาร่วมเล่น การประเมินการเล่นของตนเองและผู้อื่น การปฏิบัติ การวางแผน การนำไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การกำหนดและการเลือกการบริโภคและอุปโภค การป้องกันตนเองจากสาเหตุการเจ็บป่วย การวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกายและการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ

 

 

เพื่อให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีทักษะกระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

ดังนี้ ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน (Hypothesis Formulation)การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

พ.1.1 ม.3/1 , พ.1.1 ม.3/2 , พ.1.1 ม.3/3

พ.2.1 ม.3/1 , พ.2.1 ม.3/2 , พ.2.1 ม.3/3

พ.4.1 ม.3/1 , พ.4.1 ม.3/2 , พ.4.1 ม.3/3 , พ.4.1 ม.3/4 , พ.4.1 ม.3/5

พ.5.1 ม.3/1 , พ.5.1 ม.3/2 , พ.5.1 ม.3/3 , พ.5.1 ม.3/4 , พ.4.1 ม.3/5

 

รวมทั้งหมด16   ตัวชี้วัด

 

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

หน่วยที่ 1 พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม?

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ของแต่ละช่วงวัย ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัด พ 1.1 ม.3/1 การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญาในแต่ละวัย จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของวัยของตนเองได้ ด้านทักษะและกระบวนการ คิดเปรียบเทียบการเจริญเติบโตจากอดีตถึงปัจจุบันตนเองได้ ด้านคุณลักษณะ 1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย 2. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 1. วิธีการ 1.1 สังเกตพฤติกรรม 1.2 ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน 2. เครื่องมือ 2.1 แบบสังเกต (รูบิค) 3. เกณฑ์ ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป
ชื่อเรื่อง วิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย00:00:00
ชื่อเรื่อง รายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย00:00:00
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น00:00:00
ชื่อเรื่อง สิ่งที่สังคมคาดหวังที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น00:00:00
ชื่อเรื่อง เสนอวิธีการปฏิบัติตนต่อความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น00:00:00
ชื่อเรื่อง สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยรุ่น00:00:00
ชื่อเรื่อง ความสำคัญและองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์00:00:00
ช่วงชีวิต

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติส่วนตัว นายสุวรรณ ชัยขันธ์ เกิดวันที่...13…กุมภาพันธ์…….2528.. บ้านเลขที่........................268.............หมู่ที่........4...........ตำบล..............วังชมภู................... อำเภอ......พรเจริญ............จังหวัด..................บึงกาฬ........................รหัสไปรษณีย์.........38180........... โทรศัพท์................................0896214751................................โทรสาร.......-................................ E-mail Address………aun_suwan@hotmail.com…..……………... เชื้อชาติ...............ไทย............. สัญชาติ........ไทย.......... ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2553 ประวัติการทำงาน ปี 2553 บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ปี 2555 ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ปี 2558 ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ปี 2560 -ปัจจุบัน ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
0 (0 การให้คะแนน)

15 รายวิชา

76 ผู้เรียน

เรียน