0(0)

สุขศึกษา 1 พ 21101 ชั้น ม.1/3

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาสุขศึกษา 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาสุขศึกษา 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รหัสวิชา  พ21101 สุขศึกษา 1                       จำนวน  20  ชั่วโมง

    จำนวน 0.5 หน่วยกิต                                                            เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

ศึกษาเพื่อให้ความรู้ความสำคัญของระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ ที่มีผลต่อการพัฒนาวัยรุ่นรู้จักวิธีดูแลระบบประสาท วิเคราะห์ภาวะความเจริญเติบโตของตนเองและแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เติบโตอย่างสมวัย

วิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศ มีทักษะการปฏิเสธ เพื่อป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศโดยมีการสังเกต อธิบาย นำเสนอ วิเคราะห์ สืบค้น โดยเน้นการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่ม

โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์และอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สำนึกในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง เพื่อให้สามารถสื่อสารสิ่งเรียนรู้และนำประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต นำไปแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองและครอบครัว

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน  (Hypothesis Formulation) การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Communication ) การบริการสังคมและ สาธารณะ (Pubic Service ) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานและตัวชี้วัด พ1.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4

พ2.1 ม.1/1,ม.1/2

พ.4/1 ม.1/3

ตัวชี้วัด

           พ 1/1 ม.1/1 อธิบายความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต                        และพัฒนาการของวัยรุ่น

พ 1.1ม.1/2 อธิบายวิธีการดูแลระบบรักษาประสาทและระบบต่อมไร้ท่อทำงานตามปกติ

            พ 1.1 ม.1/3 วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน

            พ 1.1 ม.1/4 แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย

พ 4.1 ม.1/3 ควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

6

พ 2.1 ม.1/1 อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศ

อย่างเหมาะสม

พ 2.1 ม.1/2 แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

รวมผลการเรียนรู้   7  ตัว

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบอวัยวะของร่างกาย?

ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีความสำคัญต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น จึงต้องดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่ออย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ
ความสำคัญของระบบประสาท5:17
แบบทดสอบ ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ
ระบบต่อมไร้ท่อ4:59
ระบบอวัยวะของร่างกาย3:28

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เติบโตตามเกณฑ์?

วัยรุ่นแต่ละคนจะมีภาวะการเจริญเติบโตของร่างกายที่แตกต่างกัน จึงต้องมีแนวทางในการพัฒนาตนเอง ให้เจริญเติบโตสมวัยและมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อการมีสุขภาพที่ดีในอนาคต

เกี่ยวกับผู้สอน

นายวรศิษฎ์ ชุมนุมราษฎร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพรเจริญวิทยา
0 (0 การให้คะแนน)

18 รายวิชา

93 ผู้เรียน

เรียน