0(0)

สุขศึกษา 3 ม.3/5

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาเกี่ยวกับช่วงวัยชีวิต ความคาดหวังของสังคมต่อวัยรุ่น อิทธิพลของสื่อโฆษณาต่อวัยรุ่น อนามัยการเจริญพันธ์ ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว อาหารตามวัย โรคติดต่อและไม่ติดต่อ ปัญหาสุขภาพในชุมชน พฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ การแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงของเยาวชน การดื่มแอลกอฮอล์กับการเกิดอุบัติเหตุ หลักการช่วยฟื้นคืนชีพ การพัฒนาสมรรถภาพทางบกาย และการวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะการดูแลสุขภาพ  การแสวงหาความรู้  การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  เห็นความสำคัญและตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง ให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย  เลือกบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการตามวัย  ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและอยู่ร่วมกับบุคคลทุกเพศได้อย่างมีความสุขและราบรื่น  ปฏิเสธสารเสพติดและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากภัยอันตรายต่าง ๆ

 

 

รหัสตัวชี้วัด

พ ๑.๑ ม.๓/๑, ๒, ๓

พ ๒.๑ ม.๓/๑, ๒, ๓

พ ๔.๑ ม.๓/๑, ๒, ๓, ๔, ๕

พ ๕.๑ ม.๓/๑, ๒ , ๓, ๔, ๕

รวม ๑๖ ตัวชี้วัด

 

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ช่วงวัยชีวิต

เรื่องที่ 1 ช่วงวัยของชีวิต50:00
เรื่องที่ 2 แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย13:53

หน่วยที่ 2 ความคาดหวังของสังคมต่อวัยรุ่น

หน่วยที่ 3 อิทธิพลของสื่อโฆษณาต่อวัยรุ่น

หน่วยที่ 4 อนามัยการเจริญพันธุ์

หน่วยที่ 5 ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว

หน่วยที่ 6 อาหารตามวัย

หน่วยที่ 7 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

187 ผู้เรียน

เรียน