0(0)

สุขศึกษา 4 (พ 23102) ม.3/2

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาเกี่ยวกับช่วงวัยชีวิต ความคาดหวังของสังคมต่อวัยรุ่น อิทธิพลของสื่อโฆษณาต่อวัยรุ่น อนามัยการเจริญพันธ์ ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว อาหารตามวัย โรคติดต่อและไม่ติดต่อ ปัญหาสุขภาพในชุมชน พฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ การแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงของเยาวชน การดื่มแอลกอฮอล์กับการเกิดอุบัติเหตุ หลักการช่วยฟื้นคืนชีพ การพัฒนาสมรรถภาพทางบกาย และการวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะการดูแลสุขภาพ  การแสวงหาความรู้  การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  เห็นความสำคัญและตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง ให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย  เลือกบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการตามวัย  ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและอยู่ร่วมกับบุคคลทุกเพศได้อย่างมีความสุขและราบรื่น  ปฏิเสธสารเสพติดและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากภัยอันตรายต่าง ๆ

 

 

รหัสตัวชี้วัด

พ ๑.๑ ม.๓/๑, ๒, ๓

พ ๒.๑ ม.๓/๑, ๒, ๓

พ ๔.๑ ม.๓/๑, ๒, ๓, ๔, ๕

พ ๕.๑ ม.๓/๑, ๒ , ๓, ๔, ๕

รวม ๑๖ ตัวชี้วัด

 

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

30 รายวิชา

193 ผู้เรียน

เรียน