0(0)

สุขศึกษา 4 ม.4/3

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญ หน้าที่ และกระบวนการทำงานของระบบอวัยวะของร่างกายอันประกอบไปด้วยระบบผิวหนัง ระบบโครงกระดูก และระบบกล้ามเนื้อ ตลอดจนมีทักษะในการดูแลและสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะของร่างกายให้มีสุขภาพดี เรียนรู้ความหมายและความสำคัญของการวางแผนพัฒนาสุขภาพตนเอง โดยเริ่มจากการประเมินภาวะสุขภาพทางกาย ทางจิตทางสังคม และทางปัญญาเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพต่อไป มีแนวคิดเรื่องเพศโดยกำเนิดและเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศที่ถูกต้อง และมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ตลอดจนเรียนรู้ถึงปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น และสิทธิทางเพศ ศึกษาเรื่องสิทธิผู้บริโภค การปฏิบัติตนตามสิทธิผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าใจอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และหลักการพิจารณาสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ สุขภาพชุมชนโดยเรียนรู้ถึงแนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน บทบาทและความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน  ใส่ใจความปลอดภัยและแนวทางการลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา การเดินทาง การประกอบอาชีพ  และภัยที่ไม่คาดคิด การป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา โดยมีแนวทางปฏิบัติในการใช้ยาที่ถูกต้อง การศึกษาเรื่องสารเสพติดให้โทษประเภทต่าง ๆการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด และสภาพปัญหาสารเสพติดในประเทศไทย เรียนรู้วิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคล และการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ตลอดจนศึกษาแนวทางการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  วางแผน ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  และสมรรถภาพทางกลไก

สารบัญรายวิชา

32 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ระบบอวัยวะของร่างกาย?

สาระสำคัญ ร่างกายของมนุษย์ ประกอบด้วย ระบบอวัยวะต่าง ๆ ๑๐ ระบบแต่ละระบบมีการทำงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันผิวหนังทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันสิ่งต่าง ๆ ที่อาจทำอันตรายต่อร่างกายกระดูกเป็นอวัยวะสำคัญในการช่วยพยุงร่างกายและประกอบเป็นโครงร่างเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อทำให้เกิดการเคลื่อนไหวจึงต้องมีการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบผิวหนัง โครงกระดูก และกล้ามเนื้อให้ทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เรื่องที่ 1 ระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย26:54
เรื่องที่ 2 ระบบผิวหนัง13:53
เรื่องที่ 3 ระบบโครงกระดูก18:56
เรื่องที่ 4 ระบบกล้ามเนื้อ18:56

หน่วยที่ 2 การวางแผนพัฒนาสุขภาพ?

สาระสำคัญ การวางแผนดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว เป็นเรื่องที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ตัวของเราเองและบุคคลในครอบครัวเกิดความกระตือรือร้นในการดูแลสุขภาพแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกทุกคนในครอบครัว เกิดความรักในครอบครัวซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างดี อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

หน่วยที่ 3 เพศวิถีกับความหลากหลายและพฤติกรรมทางเพศ?

สาระสำคัญ วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเพศ ทำให้วัยรุ่นเริ่มให้ความสนใจและมีความรู้สึกทางเพศ ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ และก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ การมีเพศสัมพันธ์ตามมา ดังนั้นนักเรียนจึงควรเรียนรู้เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์

หน่วยที่ 4 สิทธิผุ้บริโภค?

สาระสำคัญ ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ มีสิทธิได้รับความสะอาด ความปลอดภัย จากผลิตภัณฑ์ ซึ่งเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญของผู้บริโภคที่ควรรับรู้ ตระหนัก และปฏิบัติตามหลักสิทธิของผู้บริโภค รวมทั้งรู้จักใช้ประโยชน์จากหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค จะช่วยให้ได้รับความเป็นธรรมในการบริโภคตามสิทธิที่พึงมีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากสินค้าและบริการ ป้องกันสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค

หน่วยที่ 5 สื่อโฆษณากับสุขภาพ?

สาระสำคัญ สื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพมีความสำคัญและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าและใช้บริการเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ ของประชาชน การรับข้อมูลข่าวสารโฆษณาที่เกี่ยวกับสุขภาพในสังคมผู้บริโภค (Consumer Society) ภายใต้การแข่งขันทางการตลาด มีการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคเกินความจำเป็น และเกิดความฟุ่มเฟือย เราจึงควรรู้เท่าทันสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ สามารถวิเคราะห์และรู้จักพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพต่อไป

หน่วยที่ 6 โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ?

สาระสำคัญ สถานการณ์การเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของคนไทยส่วนหนึ่งล้วนเกิดจากการประกอบอาชีพเนื่องจากบุคคลส่วนมากมักใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการประกอบอาชีพของตนเอง ในการประกอบอาชีพนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจก่อให้เกิดโรค อุบัติเหตุ และผลเสียต่างๆที่เกิดจากการประกอบอาชีพ รวมทั้งโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการประกอบอาชีพ ดังนั้นนักเรียนจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย สิ่งคุกคามต่างๆที่ส่งผลต่อสุขภาพ เพื่อที่จะสามารถวางแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุหรือผลเสียที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบอาชีพและสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (2 การให้คะแนน)

15 รายวิชา

561 ผู้เรียน

เรียน