0(0)

สุขศึกษา 5 ม.5/5

หลักสูตรรายวิชา

          คำอธิบายรายวิชา               

ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของระบบหายใจ และไหลเวียนเลือด  ระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายปัสสาวะ  แนวทางการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว อันประกอบไปด้วยการเรียนรู้วิธีการวางแผนและดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว อันประกอบไปด้วยการเรียนรู้วิธีการวางแผนและดูแลสุขภาพบุคคลในวัยต่าง ๆ ในครอบครัว ได้แก่ วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ  เรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมในเรื่องเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทย  และค่านิยมในเรื่องเพศกับสังคมพหุวัฒนธรรมศึกษาเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค แนวทางการปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค การรู้เท่าทันสื่อโฆษณา อิทธิพลขอสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่เสี่ยงกับสุขภาพ อีกทั้งศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย สาเหตุและแนวทางป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยด้วยสาเหตุต่าง ๆ การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
โดยศึกษาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สถานการณ์และแนวโน้มของอุบัติเหตุ ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางบกและแนวทางการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน เรียนรู้ถึงสถานการณ์และแนวโน้มปัญหาสารเสพติดในประเทศไทย การจำแนกประเภทของสารเสพติดผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเสพติดและแนวทางป้องกันและเรียนรู้ วิธีการหลีกเลี่ยงความรุนแรง ทักษะการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรง ตลอดจนศึกษาการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพที่ถูกวิธี การทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

กระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะการดูแลสุขภาพ การแสวงหาความรู้ การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เห็นความสำคัญและการตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการเจ็บป่วย มีทักษะในการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและอันตรายต่าง ๆ ตลอดจนมีทักษะในการป้องกันความรุนแรงที่ส่งผลต่อสุขภาพชีวิต และพัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเอง

 

รหัสตัวชี้วัด

พ 1.1 ม.4-6/1, 2

พ 2.1 ม.4-6/2

พ 4.1 ม.4-6/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

พ 5.1 ม.4-6/2, 3,4, 5, 6, 7

รวม 16 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

23 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด

เรื่องที่ 1 การทำงานของระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย26:54
เรื่องที่ 2 ระบบหายใจ00:00:00
เรื่องที่ 3 ระบบไหลเวียนเลือด00:00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วางแผนดีชีวิตมีสุข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ค่านิยมเรื่องเพศในสังคมไทยและพหุวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักสิทธิผู้บริโภค

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รู้ทันสื่อโฆษณา

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

187 ผู้เรียน

เรียน