0(0)

สุขศึกษา 6 ม.6/4

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการทำงานของระลลการทำงานของอวัยวะ  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง  เพศวิถีศึกษา  สุขภาพดีสร้างได้  สิทธิผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมดีชีวีมีสุข

โดยให้ผู้เรียนเข้ากลุ่ม เพื่อศึกษาความรู้เพิ่มเติม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ออกแบบหรือสร้างทางเลือกที่จะนำไปสู่การทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเน้นการลงมือทำจริงจนเกิดเป็นความรู้ที่เกิดอยู่ในตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้แสดงออก เพื่อผลในการเจริญงอกงาม

เห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลสุขภาพ เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันเพื่อใช้ในการดูแล รักษา และสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมในชีวิตประจำวัน

 

รหัสตัวชี้วัด

พ 1.1 ม.4-6/1

พ 2.1 ม.4-6/3, ม.4-6/4

พ 4.1 ม.4-6/5, ม.4-6/6

พ 5.1 ม.4-6/6, ม.4-6/7

รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด                                             

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบการทำงานของอวัยวะ?

นักเรียนเข้าใจว่า ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ มีความสำคัญ ต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์ การปฏิบัติตนในการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพ ของระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข
เรื่องที่ 1 ระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย8:10
เรื่องที่ 2 ระบบประสาท (Nervous System8:30
เรื่องที่ 3 ระบบสืบพันธ์ุ48:14
เรื่องที่ 4 ระบบต่อมไร้ท่อ17:03
เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย1:04:20

หน่วยการเรียนรู้ 2 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เพศวิถีศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สุขภาพดีสร้างได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สิทธิผู้บริโภค

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สิ่งแวดล้อมดีชีวีมีสุข

หน่วยที่ 7 โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

หน่วยที่ 8 ปจจัยที่มีผลต่อสุขภาพและความรุนแรง

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (2 การให้คะแนน)

15 รายวิชา

561 ผู้เรียน

เรียน