0(0)

สุขศึกษา 6 รหัสวิชา พ 33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการทำงานของระลลการทำงานของอวัยวะ  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง  เพศวิถีศึกษา  สุขภาพดีสร้างได้  สิทธิผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมดีชีวีมีสุข

โดยให้ผู้เรียนเข้ากลุ่ม เพื่อศึกษาความรู้เพิ่มเติม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ออกแบบหรือสร้างทางเลือกที่จะนำไปสู่การทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเน้นการลงมือทำจริงจนเกิดเป็นความรู้ที่เกิดอยู่ในตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้แสดงออก เพื่อผลในการเจริญงอกงาม

เห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลสุขภาพ เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันเพื่อใช้ในการดูแล รักษา และสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมในชีวิตประจำวัน

 

รหัสตัวชี้วัด

พ 1.1 ม.4-6/1

พ 2.1 ม.4-6/3, ม.4-6/4

พ 4.1 ม.4-6/5, ม.4-6/6

พ 5.1 ม.4-6/6, ม.4-6/7

รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด                                             

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (2 การให้คะแนน)

26 รายวิชา

565 ผู้เรียน

เรียน